Priser og ydelser

På denne side har vi samlet priser på ejendomsadministration og gjort det nemt at få et overblik over ydelserne.

Vi vil gøre det nemt at være bestyrelse, og en af måderne er at hjælpe bestyrelsen med at få løst vanskelige spørgsmål på en professionel og sikker måde.

Det meste af den hjælp og vejledning vi giver, er omfattet af vore aftaler med de enkelte foreninger, mens noget af den hjælp vi giver, ligger ud over de indgåede aftaler.

For at skabe så megen tryghed som muligt i forhold til, hvad løsning af opgaver kan koste, kan I som forening finde vores honorarliste nedenfor – både hvad angår en egentlig aftale om administration og også hvad vore ekstra ydelser beløber sig til.

Bemærk at vi som fast punkt i vore administrationsaftaler specifikt anfører, at vi ikke kan opkræve noget ekstra honorar udover aftalen, hvis det ikke klart er aftalt med de enkelte foreninger.
Har du spørgsmål, så kontakt din administrator – Se medarbejdere her.


1. Ordinært honorar – gældende pr. 1. januar 2017

– alle priser er INKL. moms og i danske kroner.

 

YdelseGrundhonorarPris pr. enhed
 Økonomistyring inkl. foreningshjemmeside( *)8.125,00958,75
 Rådgivning og møder (**)6.250,00473,75
 Fordelingsregnskaber (*)1.875,0086,25
 Erhvervslejere1.250,00345,00
 Boliglejere2.500,00431,25

 

Der gives derudover rabat som følger:

  • 25% rabat af lejlighederne mellem 50-100 styk
  • 30% rabat af lejlighederne mellem 101-150 styk
  • 35% rabat af lejlighederne udover 151 styk

 

(*) Økonomistyring og fordelingsregnskaber: For et antal enheder på under 15, så betales der honorar i henhold til ovenstående som antallet af enheder var 15.
(**)Rådgivning: For et antal enheder på under 30, så betales der honorar i henhold til ovenstående som om antallet af enheder var 30.
Enhedshonoraret (pris pr. lej.) reguleres automatisk hvert år den 1. januar som følge af udviklingen i forbrugerprisindekset fra september til september som følger:

Aktuelt Indeks * (Basis-honorar ved Start Indeks)
Start Indeks

Ved reguleringen reguleres der til nærmeste hele kr.


—————————————————————————————————————————————————————-

2. Ekstraordinært honorar – gældende pr. 1. januar 2017

Andelsboligforeninger

Klik her og se ydelsesvejledning

Pris ForeningBeboer
Overdragelser
Udarbejdelse af salgsaftale m. afregning.8.125,00X
Udarbejdelse af salgsaftale u. afregning.4.375,00X
Nøgleoplysninger i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber § 6, stk. 2 og 4 iht. BKG nr. 1539 af 16.12.2013. Bilag 2. (Nyt lovkrav pr. 01.01.2014)937,50X
Afregning når salgsdokumenterne ikke udarbejdes af Vest Administrationen.3.125,00X
Notering af intern overdragelse af andel, fx tilføjelse/sletning af ægtefælle/samlever på andelsbevis.1.875,00X
Ekspresudarbejdelse af salgsaftale (dvs. at aftale skal udarbejdes på under to hverdage).2.500,00X
Ekspeditionsgebyr for oplysning om andelens værdi.312,50X
Ændringer i aftale efter denne er udarbejdet og sendt.1.875,00X
Handel der afbrydes/ikke gennemføres.2.500,00X
Forespørgsler Andelsboligbogen, tingbogsoplysning.218,75X
Transport til ejendomsmægler for afregning af andel.937,50X
Afregning af panthavere pr. stk.937,50X
Dokumenter
Genudstedelse af andelsbevis.1.875,00X
Fremsendelse af materiale til valuar i forbindelse med valuarvurderinger, gennemgang af vurderingen. 3.750,00X
Oplysningsskema til GI. GratisX
Pant og låneoptagelse
Afgivelse af adkomsterklæringer til beboer.1.875,00X
Låneoptagelse/omprioritering. Grundhon. 4.375
0,15% til 10.000.000
0,10% til 20.000.000
0,05% til 40.000.000
0,03% af resten
X
Lejekontrakter
Udarbejdelse af fremlejeaftale.1.875,00X
Udarbejdelse af lejekontrakt, bolig. 3.312,50X
Udarbejdelse af lejekontrakt, erhverv 10% af årslejen.
Dog min. kr. 6.250,00
X
Forhandling af lejebetingelser, erhverv. Efter medgået tid,
max 50% af forhøjelse
X
Udarbejdelse af lejeaftaler (kælder, loft, p-plads, mv.). 937,50X
Inkasso
Tvangssalg – eksklusion, herunder fogedforretning.3.125,00
+ 1.687,50 pr. time
X
Regnskaber m.m.
Korrektion af årsregnskab ved ændret andelsværdi/forkastet årsregnskab på generalforsamling, jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning af december 2010. 1.250,00X
Opstilling af årsregnskab til revision efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning af december 2010. 5.937,50
+ 68,75 pr. enhed
X
Nøgleoplysninger efter lov om andelboliger og andre boligfællesskaber § 6, stk. 2 og 4 iht. BKG nr. 1539 af 16.12.2013 Bilag 1 (nyt lovkrav pr. 01.01.2014). 2.968,75X
Ventelister (opkræves hos beboer)
Oprettelse af venteliste pr. beboer.187,50X
Årlig opdatering af venteliste pr. beboer.125,00X

 

Ejerforeninger/Gårdlaug –

– Klik her og se ydelsesvejledning for Ejerforeninger og Gårdlaug

Pris ForeningBeboer
Salg
Notering af ejerskifte.1.875,00X
 Tinglysning
Tinglysning af vedtægter, servitut- og pantstiftende. Efter medgået tid,
dog min. 3.125,00
X
Pant og låneoptagelse
Aflysning af ejerpantebrev.1.875,00X
Nyt ejerpantebrev.3.125,00X
Oprettelse af fælleslån. Efter medgået tidX
Indfrielse af fælleslån pr. ejer (ekskl. gebyr til bank).1.875,00X
Administration af fælleslån pr. enhed.31,25 pr. opkr.X
Regnskaber m.m.
Opstilling af årsregnskab til revision. 4.687,50 +
68,75 pr. enhed
X

 

Øvrige ydelser – gælder for alle foreningstyper
Pris ForeningBeboer
Øvrige ydelser
Fotokopi pr. stk. sort/hvid.1,88X
Fotokopi pr. stk. farve.3,13X
Porto.ForbrugX
Kuvert og kuvertering pr. stk.3,75X
Dokumenter
Materiale til Energimærkning.Efter medgået tidX
Udarbejdelse af ejendomsmæglerskema.4.375,00X
Vedtægtsændringer.Efter medgået tidX
Etablering eller ændring af husorden.Efter medgået tidX
Udarbejdelse af viceværtkontrakt.Efter medgået tidX
Ændringer i BBR-registret.Efter medgået tidX
Fremsendelse af dokumenter til bank, fx til brug for genforhandling af evt. kassekredit.312,50X
Løn administration
Etablering af lønadministration (oprettelsesudgift).1.875,00X
Efterfølgende oprettelse af nye ansatte (oprettelsesudgift).375,00X
Grundhonorar lønadministration (bla. info til SKAT).1.750,00 årligtX
Honorar pr. udstedt lønseddel.137,50 pr. stk.X
Pant og låneoptagelse samt bankskifte
Optagelse af kassekredit og anden låneoptagelse (ikke realkredit, se særskilt post herom) samt bankskifte.Efter medgået tidX
Inkasso
Ekspedition af dokumenter til advokat.937,50X
Indgåelse og administration af afdragsordning.625,00X
Rykkergebyrer.Lovgivning, vedtægterX
Regnskaber, forbrugsregnskaber, tilmelding m.m.
Bestilling af flytteaflæsning.312,50X
Tilmelding til forsyningsselskab (el og gas), hvor tilmelding ikke er sket fra indflytters side. Gebyr betales af indflytter pr. tilmelding.625,00X
Udarbejdelse af driftsbudget til generalforsamling.Gratis
Antennebudget.Efter medgået tidX
Udarbejdelse af (ekstra) forbrugsregnskab, fx vandregnskab, antenneregnskab, vaskeri mv.1.875,00 +
86,25 pr. enhed
X
Andet
Administration af digital postkasse, årligt.812,50,00X
Folkeregisteroplysning.250,00X
Udsendelse af ekstra giro-/FI-kort.93,75X
Møder
Deltagelse i ekstraordinære generalforsamlinger samt ordinære generalforsamlinger i foreninger uden “rådgivningspakken”.Efter medgået tid.
Dog min. kr. 6.000,00
X
Deltagelse i beboermøder/andet (fx budgetmøder udenfor normal arbejdstid).Efter medgået tid.
Dog min. kr. 6.000,00
X
Særlige erhvervsvarmeregnskaber.Efter medgået tidX
Lokaler til generalforsamling.937,50X
Byggesager
Administration af byggesager.Særlig aftaleX

 

Timepriser
Pris
Trainee531,25
Regnskab og bogføring781,25
Administrator/administratorassistent1187,50
Advokatfuldmægtig1.687,50
Advokat, byggesagsansvarlig, direktion2.375,00