TIPS

Generalforsamlingen er en unik mulighed for at få din stemme hørt og udøve din demokratiske stemmeret. Brænder du inde med en god idé, er det muligt her at få den bragt til torvs og afprøvet, om den kan blive realiseret. Det kan være ændringer til vedtægterne, ønsker om fælles vedligeholdelsesdage, maling af stakittet eller nye vinduer i hele ejendommen. Men hvordan får du stillet dit forslag, så det er klart til afstemning?

 

Er der regler for, hvordan et forslag skal formuleres?
Der eksisterer ikke regler for, hvordan et forslag skal formuleres, men hos Vest Administrationen følger vi de regler, der er udstukket af ABF. De anbefaler, at et godt forslag indeholder informationer som:

• Forslagsstillers fulde navn, adresse eller andelsnummer
• Dato. Det sikrer, at forslaget er stillet i rette tid.
• Det er forslagsstillers opgave at formulere en skriftlig begrundelse for forslaget eventuelt med bilag, så emnet er tilstrækkeligt belyst inden vedtagelse. Forslaget skal formuleres, så andelshaverne kan stemme enten ”ja” eller ”nej” til forslaget.

 

3 typer forslag
1. Harmløse forslag, der kan stemmes ”ja” og ”nej” til. Det kan for eksempel være farven på stakittet eller vedtagelsen af fælles  arbejdsdage.

2. Vedtægtsændringer eller større renoveringsarbejder. Vedtægtsændringer – her er det vigtigt, at den præcise formulering foreligger på generalforsamlingen. Vedrører forslaget et større renoveringsarbejde, anbefaler vi, at forslaget indeholder et gennemarbejdet materiale.

3. Opløsning af foreningen.

 

Hvordan bliver et forslag godkendt?
Forslag af type 1: Her skal flere stemme ”ja” end ”nej,” og mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede skal være repræsenteret på generalforsamlingen.

Forslag af type 2: Her kræves det, at 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 af dem stemmer ”ja.”

Forslag af type 3: Handler om foreningens opløsning, og det kræver 4/5 af de stemmeberettigede.

Ovenstående vil være den typiske fremgangsmåde, men der kan være forskel i jeres forenings vedtægter.  I de tilfælde vil det være jeres vedtægter, I skal følge.

 

MØD OP – ellers bliver det dyrt!
Det er ikke nok, at forslaget er formuleret korrekt og indleveret til tiden. Det kræver også, at der er nok stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. Hvis ikke det er tilfældet, vil det være nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Det koster både tid og penge. Derfor vil vi anbefale, at du MØDER OP og tager dine naboer med. Alternativt få fuldmagter fra dem, der ikke har mulighed for at deltage.

 

Har du spørgsmål
Kontakt jeres ejendomsadministrator, hvis du har spørgsmål.

Oversigt over medarbejdere.

 

 

Vi vil gerne, igen i år, slå et slag for en mere papirløs generalforsamling. Fordi det sparer penge, tid og miljøet. Posttaksterne går kun én vej, og det er op! Jeres forening kan derfor spare mange penge ved at gøre al kommunikation mere elektronisk især i forbindelse med en generalforsamling, hvor mængden af papir er stor. Oftest er det bilagene til generalforsamlingen som fylder meget. Selve indkaldelsen er begrænset til 1 til 5 sider, hvorfor vi stadig anbefaler, at selve indkaldelsen sendes ud med almindelig post.

Som du måske ved, kan du allerede i dag finde al jeres forenings materiale på jeres hjemmeside.

Hvad betyder så den papirløse generalforsamling i praksis?
Alt materialet til indkaldelsen til generalforsamlingen, fx årsrapporten, budget, forslag etc. lægges på jeres forenings hjemmeside og sendes således ikke direkte ud til hver andelshaver.

Portoudgiften begrænses på den måde til de få stykker papir, som selve indkaldelsen fylder.

Som det er de fleste bekendt blev al kommunikation med det offentlige pr. 01-11-2014 digital. Vi i Vest Administrationen vil gerne følge denne trend.

Ønsker I som forening også at gøre dette, kan I på den kommende generalforsamling vælge at vedtage en ændring til jeres vedtægter om muligheden for elektronisk kommunikation, dvs. den papirløse generalforsamling. Du kan læse et forslag til en vedtægtsændring længere nede. Ønsker I ændringen, skal I stille den som forslag på generalforsamlingen.

Får vi så ikke indkaldelsen til generalforsamlingen tilsendt med almindelig post?
”Jo, alle vil få selve indkaldelsen sendt med posten. Så er vi sikre på, at alle er orienteret om tid og sted for generalforsamlingen. I indkaldelsen skriver vi en henvisning til foreningens hjemmeside, hvor alle kan finde relevant materiale som for eksempel regnskab og budget. Det er ofte det materiale, der fylder rigtig mange sider og dermed medfører en dyrere porto,” siger ejendomsadministrator, Jakob Hallas-Møller.

Hvad så efter generalforsamlingen?
”Efter generalforsamlingen vil referatet ligeledes blive lagt på jeres hjemmeside. Det har vi iøvrigt gjort længe” siger Jakob Hallas-Møller.

Et forslag til en vedtægtændring, som kan hjælpe den papirløse generalforsamling på vej, Her benævnt som en ny § 26 A
Ny § 26 A. Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er berettiget til at fremsende alle dokumenter, meddelelser, indkaldelser, forslag, opkrævninger (bortset fra påkrav) mv. digitalt, fremlagt via foreningens hjemmeside eller anden tilsvarende fildeling.

Stk. 2. Alle andelshavere skal, om muligt, oplyse e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation til bestyrelsen. En andelshaver har selv ansvaret for at underrette bestyrelsen om ændringer i oplysningerne.

Stk. 3. Meddelelser og dokumenter, som er sendt til den oplyste e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, skal anses for fremkommet til andelshaveren, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside/anden tilsvarende fildeling skal anses for fremkommet. I sidstnævnte tilfælde skal der dog sendes en digital meddelelse til andelshaveren med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden/anden tilsvarende fildeling.

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling og andre informationer af væsentlig karakter skal bestyrelsen bekendtgøre ved opslag, så andelshavere uden e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation kan rekvirere materialet hos bestyrelsen eller ejendomsadministrator.

Stk. 5. Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er, uanset stk. 1-4, berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.

Hvad med beboere uden computer eller internet, hvis vi i foreningen vedtager at benytte os at den papirløse mulighed?
”Ønsker en andelshaver at modtage materialet med posten kan hun/han bare henvende sig til foreningens ejendomsadministrator enten via mail eller telefon, så sender vi det til dem. Det gælder for alle, der ikke har computer og internet,” udtaler Jakob Hallas-Møller.

Har du spørgsmål
Kontakt jeres ejendomsadministrator, hvis du har brug for mere information.

Oversigt over medarbejdere.

 

HVIS DU IKKE KAN DELTAGE – HVAD GØR DU SÅ?

Hvis du ikke kan deltage i årets generalforsamling, er det vigtigt at du får læst indkaldelsen alligevel, da der kan være ting på programmet, som der skal stemmes omkring. Det kan være ting, som du enten er for eller imod. Her kan din stemme være vigtig og i nogle tilfælde afgørende – også selvom du ikke fysisk er til stede.

Det er derfor vigtigt, at du får læst indkaldelsen grundigt igennem og at du via din fuldmagt, sørger for at få din stemme hørt.

På mange generalforsamlinger, er det ofte en eller to stemmer der afgør om et forslag bliver vedtaget eller forkastet.

Ved at aflevere en fuldmagt, giver du også tilkende over for bestyrelsen og de andre i foreningen, at du er glad for det sted du bor og at du interesserer dig for de ting, der bliver foreslået og de ting der bliver vedtaget.

I en boligforening er der demokrati og det er derfor flertallet, der bestemmer.

HAR DU ET SPØRGSMÅL TIL EN GENERALFORSAMLING?

Hvis du har et spørgsmål til en generalforsamling, er det vigtigt at du gør dig klart, om det er en generel holdning du har, om et givet emne eller om det er noget der skal stemmes om.

Hvis det er noget, der skal stemmes om, er det vigtigt at være opmærksom på, om det er en ændring af foreningens vedtægter eller foreningens husorden.

En vedtægtsændring skal, som udgangspunkt vedtages, af 2/3 af de fremmødte stemmer inkl. fuldmagter.

En ændring af husordenen kan derimod, som udgangspunkt, vedtages af 50% af stemmerne inkl. fuldmagter.

Det kan dog variere fra boligforening til boligforening, det er derfor vigtigt at man tjekker sine vedtægter om husordenen.

Det er i det hele taget en rigtig god ide, at man har læst indkaldelsen og de papirer der følger med.

På den måde er du fuldstændig sikker på hvordan du stiller sit spørgsmål.

Vær opmærksom på, at der er en frist for, hvornår man senest kan indsende sit spørgsmål eller forslag, så det ikke indsendes for sent. Indsendes spørgsmålet eller forslaget for sent, kan det ikke nå at komme med på generalforsamlingen og du risikerer at skulle vente til næste generalforsamling.

Et godt råd, er at vende spørgsmålet eller forslaget med bestyrelsen først. På den måde er du sikker på, at få alle detaljer med og på at det juridiske er i orden.

Før du træder ind i en bestyrelse, bør du overveje situationen grundigt. Jeg har selv deltaget i bestyrelsen i andelsboligforening, og der er fem spørgsmål, jeg vil anbefale, at man stiller sig selv, inden man går ind i en bestyrelse. påpeger Camilla Kiss Bache.
Få Camillas fem spørgsmål:

 

1. Hvordan er foreningens aktuelle finansielle situation, og hvordan har de økonomiske resultater været de seneste 3 år?

Hvis foreningen ikke klarer sig specielt godt, bør du overveje, hvordan mulighederne er for at vende udviklingen, og om du har den nødvendige tid, ønsker og kompetencer til at bidrage til denne proces.

 

2. Hvor stort et antal personer sidder i bestyrelsen?

Er der komitéer, og hvordan er forholdet mellem formanden og resten af bestyrelsen?

 

3. Har foreningen grundigt overvejet bestyrelsens sammensætning?

Hvordan arbejder bestyrelsen på at finde nye bestyrelsesmedlemmer?

 

4. Hvilken forsikringsdækning er der for bestyrelsen?

 

5. Har du den fornødne erfaring/viden til at bidrage til, at bestyrelsen tager de rigtige beslutninger?

 

Kilde: Forsikringsmægler Camilla Kiss Bach fra Willes Towers Watson

 

5 GODE RÅD TIL EKSISTERENDE BESTYRELSESMEDLEMMER

Camilla har også gode råd til dig, der allerede har påtaget dig et bestyrelsesansvar.

 

1. Stil de nødvendige spørgsmål og husk at føre til protokol/referat

Bestyrelsesmedlemmer stiller ofte ikke de oplagte og nødvendige spørgsmål til bestyrelsesmøderne, fordi de føler, at de ”bør” kende svaret. Et dygtigt bestyrelsesmedlem tør stille alle slags spørgsmål og holder fast i at få en (god) forklaring på tingene og sammenhængen. Det er vigtigt, at der laves et grundigt referat af bestyrelsesmøderne.

 

2. Lær foreningen bedre at kende

Indsigt i – og forståelse af – foreningen og dens omverden er forhold, der er helt afgørende for bestyrelsesarbejdet.

 

3. Bestyrelsen har en handlepligt

Bestyrelsen bør reagere på forhold, der er kritisable. For eksempel bør bestyrelsen reagere på beslutninger, der viser sig at være til ulempe for foreningen – også selvom de er truffet af en tidligere bestyrelse.

 

4. Professionel rådgivning fritager ikke bestyrelsen for ansvar

Mange bestyrelsesmedlemmer overvurderer betydningen af den fortrolighed og ”blåstempling,” det giver at vise en rådgivende advokat/administrator visse dokumenter. Ligeledes bør bestyrelsen altid forholde sig kritisk til rådgivning udefra.

 

5. Lyt til medlemmerne/generalforsamlingen

En god og konstruktiv debat/dialog med generalforsamlingen kan være medvirkende til at identificere og forhindre tab og deraf følgende erstatningskrav. Vær åben for varsling af oplagte risici.

 

Kilde: Forsikringsmægler Camilla Kiss Bach fra Willes Towers Watson.

DIALOG = GODT NABOSKAB

Den eneste vej frem til et godt naboskab er dialog, mener naboforsker og lektor i sociologi ved Aalborg Universitet Anja Jørgensen. ”Det handler i bund og grund om, at vi gerne vil have, at vores nære og seminære relationer fungerer for os. For når de ikke gør det, er det enormt belastende, for det er et problem, man konstant bliver gjort opmærksom på,” siger hun til Kristeligt Dagblad. Men man skal også være tålmodig, især når man bor tæt hinanden,” påpeger hun.

HVAD KAN DU SELV BIDRAGE MED TIL ET GODT NABOSKAB?

I Vest Administrationen har vi samlet en række gode råd, der kan være med til at dæmme op for konflikter i jeres forening:

– Hjælp din nabo i hverdagen.
– Hils altid på din nabo, når du møder ham eller hende.
– Gå til din nabo med det samme.
– Byd din nabo velkommen.
– Tilkendegiv, at du ønsker et godt naboskab, uden at være anmassende.
– Gå ind i fællesskabet.
– Fortæl dine naboer om dine planer med ombygning, fødselsdagsfest m.m.
– Vis hensyn, larm ikke for meget.
– Sæt dig i naboens sted.
– Tilbyd din hjælp.
– Vær venlig og åben overfor dialog.

Udarbejd eventuelt et kodeks i foreningen for et godt naboskab. For eksempel for, hvordan I byder nye medlemmer i jeres forening velkommen. Lav nogle fællesaktiviteter – fælles havedage, loppemarked, fællesspisning, juletræstænding med gløgg, sommerfest eller…

ANTROPOLOGENS OG KONFLIKTMÆGLERENS RÅD TIL ET GODT NABOSKAB

Antropolog og konfliktmægler Anne-Marie Christensen, der har skrevet bogen ”Nabokonflikt – løs den selv,” giver følgende råd: ”Når vreden bobler i årerne, er det bedst at vente med at reagere. Tag en puster, sov på det – og snak måske med venner eller familie om situationen, før du reagerer. Husk også at lytte til det, din nabo fortæller, og se, om du ikke kan imødekomme nogle af naboens behov og ønsker. Nysgerrighed i forhold til din nabo og omtanke, for hvordan du selv præsenterer din utilfredshed, kan mange gange være nok til helt at undgå, at konflikten opstår.”

10 GODE RÅD, NÅR NABO KONFLIKTEN TRUER

I sin bog nævner hun ti typiske vaner, der gør, at konflikter mellem naboer eskalerer og giver gode råd til, hvordan du undgår dem. Essensen af hendes råd får du her:

1. Undgå at presse ting igennem med det samme. Er du ny i opgangen, så stik fingeren i jorden og fokuser på fællesskabet, inden du holder en indflytterfest.
2. Kommuniker klart og direkte. Tal med din nabo ansigt til ansigt, inden du bliver for vred.
3. Undgå at bagtale og hænge din nabo ud. Læg i stedet en plan for, hvordan I finder en fælles løsning.
4. Tag imod din nabos invitation til at finde en løsning. Hvis du er så heldig, at din nabo inviterer dig til en samtale, så tak ja.
5. Undgå at true med paragraffer og instanser. Få din vrede ud på anden måde, vær den ”store” og ret op, hvis du har lavet en fejl. I er trods alt naboer.
6. Overvej om det er en nabostrid værd, selvom du har retten på din side. Find hellere en anden løsning.
7. Undgå at miste besindelsen. Det kan forskrække og provokere din nabo, der kan miste troen på, at du er i stand til at løse konflikten stille og roligt. Tag det hellere i opløbet.

FØR DU KLAGER

8. Før du klager til instanser. Overvej, hvorvidt en instans’ afgørelse vil få hverdagen til at glide bedre.
9. Kaster du dig over lovgivning og regler, så husk at se sagen fra begge sider. Ofte har vi en tendens til at læse dem, så de er i vores egen favør.
10. Brug ikke ufine metoder. Brug af ufine metoder er ofte tegn på, at en konflikt har stået på længe. Tag i stedet et par skridt tilbage i konflikten og hav tillid til, at I kan løse den.

FORTÆL OS DIN GODE HISTORIE

Skriv til os, hvis du har en god historie fra jeres forening, der har været med til at skabe et godt naboskab. Vores nyhedsskribent vil så tage fat i dig og bringe historien i et af vores næste nyhedsbreve.

LÆS MERE OM VEJEN TIL ET GODT NABOSKAB

Idényt: Få et godt naboskab
TV2: 10 ting, der får nabokonflikten til at eksplodere. Sådan undgår du det
Bolius: Naboer er det værste danskerne ved
Kristeligt fagblad: Hvad kan man forlange af sin nabo

Behov for vejledning
Du er altid velkommen til at kontakte jeres ejendomsadministrator, hvis du har brug for råd og vejledning.

Oversigt over medarbejdere.

Fortæl det til dine naboer, hvis du skal på juleferie, så de ved, at du er væk, og at de skal holde særligt øje med mistænkelig adfærd. Opmærksomme naboer er øverst på indbrudstyvens hadeliste. I kan hjælpe hinanden med at få det til at se ud, som om der altid er nogen hjemme. Bed for eksempel din nabo om at tømme postkassen og lægge måtten ned efter trappevask. Tilmeld jer eventuelt Nabohjælp ordningen.

Få en nabo til at holde øje
Ifølge Forsikring & Pension, forsikringsselskabernes brancheorganisation, er nabohjælp det næst mest populære tiltag for at forebygge indbrud. Hvis du derfor ikke allerede har en ordning med din nabo og har planer om at rejse på juleferie, vil du kunne rejse mere trygt afsted med en aftale på plads. Anbefal eventuelt også på jeres næste generalforsamling, at I tilmelder jer Nabohjælp ordningen som forening.

Tips til nabohjælp

Du får her en række tips til, hvad I kan hjælpe hinanden med:

 • lægge gulvmåtten ned, når der er blevet vasket trapper
 • Flytte på gardinerne en gang i mellem
 • Tænde/slukke lyset forskellige steder
 • Dele telefonnumre, så I hurtigt kan komme i kontakt
 • Tømme postkassen
 • Hils på dem, I møder på vejen. Spørg, om der er noget, du kan hjælpe med – den slags bryder en tyv sig ikke om.
 • Tilmeld jer Nabohjælp ordningen på http://www.nabohjælp.dk/

Fakta om Nabohjælp ordningen
Nabohjælp ordningen er et koncept, der er udviklet af Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Trygfonden. Det er muligt at være med i ordningen individuelt eller som forening, men jo flere jo bedre, og des større tryghedskabende værdi vil det have.

Ordningen giver adgang til:

 • Masser af materiale lige til at printe fx: ”Tjeklister”, indkaldelser til ”Møde med naboerne”, ”Invitation og ferieseddel”
 • Foldere m.m.
 • Klistermærker
 • Vejskilt med Nabohjælp

Gå i dybden
Læs alt om Nabohjælp på www.nabohjælp.dk

Ahh sol og varme – tid til at nyde livet på altanen. Men højlydt mobilsnak, dryp fra overboens altankasser, grill-os, vildfarne cigaretskodder, larm fra naboens fester sætter sindene i kog, skaber konflikter og det stopper for nydelsen på altanen. Ifølge Bolius skaber det stigende antal altaner i byerne en øget efterspørgsel efter hjælp til at håndtere naboens irriterende altan-vaner.

HVILKE ALTANVANER IRRITERER OS MEST?

”Den adfærd, man har inde i lejligheden, rykker man ud. Man laver mad, ryger, snakker og samles med venner. Mange glemmer bare, at alle ens naboer sidder rundt om. Problemerne bliver utroligt synlige, når vi sidder så tæt på hinanden,” siger formidlingschef Kristine Virén fra Bolius til TV2 og Berlingske.

Når danskerne henvender sig til Bolius om altankonflikterne, er det som regel for at få oplyst, hvad de har af rettigheder, og hvilke regler der er på området. ”Det er ofte ikke for at få hjælp til at løse konflikten, de vil bare vide, hvem der har ret. De håber at have ret i forhold til noget lovgivning,” forklarer Kristine Virén.

DE ALTANVANER, DER IRRITERER OS MEST

På TV2s netavis ses en liste over altanvaner, der irriterer os mest:

– Når overboen vander blomster, drypper der vand ned til underboen
– Naboen har dyr på altanen, som larmer eller lugter
– Der kastes cigaretskodder
– Højlydt mobilsnak (evt. af privat karakter)
– Larmende fester og selskaber på altanen
– Overboen har sengetøj hængende til tørre ned mod underboen
– Store afskærmninger på naboaltanen
– Rod, skrald mm. på naboaltanen, der skæmmer og lugter

Kilde: Erfaringer fra Bolius og KAB

GODE RESULTATER HOS KAB MED KONFLIKTMÆGLER

Flere boligselskaber er begyndt at ansætte deciderede konfliktmæglere, som skal forsøge at forhindre, at nabostridighederne eskalerer til nabokrig. En af dem er konfliktmægler Anja Hofgaard fra boligselskabet KAB, der administrerer cirka 50.000 lejemål i hovedstadsområdet. ”Det er klart, at konflikterne også udspiller sig på altaner. Mange gange hænger det sammen med, at man allerede har en konflikt. Det kan selvfølgelig godt starte derude, men konflikterne hænger tit sammen på andre måder,” siger hun til TV2.

Hun mener, at mange i dag ikke får dannet en relation til naboerne, når de flytter ind i en ejendom. Derfor føler mange ikke, at de kan gå op og henvende sig, når problemerne opstår, og så kan konflikten eskalere. Hos KAB har erfaringerne med konfliktmæglerne været gode. Evalueringen efter det første år med tiltaget har vist, at 80 procent af dem, som laver en aftale ved mæglingen, efterfølgende ikke ønsker at klage alligevel.

KONFLIKTMÆGLING

Står du med en konflikt, som du mener en konfliktmægler skal hjælpe med at løse, så anbefaler vi i Vest Administrationen, at du først går til din bestyrelse. Bestyrelsen kan derefter gøre sig overvejelser om, hvorvidt der skal tilknyttes en konfliktmægler. Al konfliktmægling skal være frivillig, udføres af en upartisk tredjepart og være fortrolig. Gevinsten ved mægling er, at bestyrelsen ikke selv bliver en del af konflikten. En konfliktmæglers job er at sætte nogle rammer op og hjælpe folk på vej, så de i bund og grund selv løser konflikten.

GÅ MERE I DYBDEN

Berlingske: Derfor opfører din nabo sig som en idiot på sin altan, og du gør nok det samme.

TV2: Nu foregår nabokrigen på altanerne. Disse vaner irriterer os mest.

BRUG FOR VEJLEDNING

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte jeres ejendomsadministration, hvis du har brug for råd og vejledning.

Oversigt over medarbejdere.

Hvis uheldet er ude, er der ifølge Det Kriminalpræventive Råd fire ting, du skal gøre: kontakt politiet, undersøg, om du har fået stjålet vigtige papirer, Dankort etc., anmeld indbruddet til dit forsikringsselskab og gå derefter din bolig grundigt igennem for at finde de svage steder.

Sådan anmelder du et indbrud
Kontakt politiet og anmeld indbruddet. Politiet definerer et indbrud som værende sket, når en gerningsmand stjæler nogle af dine ejendele efter at have brudt ind i dit hjem. Det kan for eksempel være ved at bryde en dør op eller smadre et vindue.

Lad gerningsstedet stå
Vent med at rydde op og undgå at røre ved tingene, før politiet har været der. Det giver politiet mulighed for at finde fingeraftryk. Hvis du finder aftryk af sko eller blodspor, skal du ikke gøre rent, før politiet har undersøgt dem.

Tjek om du har fået stjålet vigtige papirer / kort
Undersøg, om du har fået stjålet Dankort, kreditkort, checks, benzinkort eller andre vigtige papirer. Sørg for, at stjålne kort bliver spærret med det samme. Ring til din bank og kreditkortselskabet. Udenfor bankernes åbningstid kan du kontakte PBS på tlf. 44 89 29 29.

Anmeld indbrud til forsikringen
Anmeld hurtigst muligt dit indbrud til dit forsikringsselskab.

Tjek din bolig med tyvens øjne
Når politiet er færdig, og indbruddet meldt til forsikringsselskabet, er tiden inde til at gennemgå din bolig for svage steder. Kig på din bolig med tyvenes øjne. Få tyvens tips.

Gå i dybden

www.stopindbrud.dk her kan du blandt andet læse, hvilke lejligheder tyven går efter.

VED DU HVAD DU SKAL GØRE FOR AT TYVERISIKRE DIN LEJLIGHED?

Har du styr på, om din lejlighed, dine kælder- og loftsrum er tilstrækkeligt tyverisikrede? Hvornår har du for eksempel sidst tjekket din hoveddør? Eller hvad med låsen – har du skiftet den, efter at du overtog din lejlighed? Bruger du en solid hængelås på dit kælderrum? Måske har du dine arvesmykker stående i et åbent skrin i soveværelset?

DØRE

Du bør sikre dig, at alle yderdøre er i god og solid stand. Det vil sige, at de ikke uden videre kan brydes op. Alle yderdøre bør være forsynet med gode og sikre låse. Hvis f.eks. kælderdøren eller bagdøren er dårligere sikret end hoveddøren, finder tyven hurtigt ud af det.
Solide døre og karme
Yderdøre omfatter både hoveddøre, terrassedøre, havedøre og køkkendøre. En god yderdør er solid og slutter tæt til karmen. Mindre solide døre som f.eks. fyldningsdøre kan forstærkes med en metal- eller krydsfinérplade på dørens inderside.

DØRE I KÆLDER- OG LOFTSRUM

Døre i kælderrum og loftsrum bør sikres med gode låse. Hvis du bruger en hængelås, skal den være solid. Beslagene til hængelåsen skal fastgøres med gennemgående bolte eller kraftige skruer, der ikke kan fjernes udefra som for eksempel énvejsskruer. Du kan også bruge særlige hængelåsbeslag – f.eks. et beslag, hvor hængelåsbøjlen er sikret i beslaget.

Læs mere http://www.stopindbrud.dk/lejlighed/tyverisikring-af-lejlighed/Sider/d%C3%B8re.aspx

LÅSE

Den vigtigste sikring af hjemmets yderdøre er med én eller flere gode låse. To låse er bedre end én og gør arbejdet dobbelt så besværligt for tyven. Derfor er det altid en god idé at supplere hovedlåsen med endnu en lås. Suppleringslåsen skal monteres mindst 40 cm fra hovedlåsen. Læs mere her http://www.stopindbrud.dk/lejlighed/tyverisikring-af-lejlighed/Sider/laase.aspx

VINDUER

Vinduer er en af tyvens mest benyttede adgangsveje. Selve ruden er svær at sikre, medmindre du bestiller nye vinduer med specielt glas. Men du bør sikre dig, at dine vinduer er i god og solid stand. Det vil sige, at de ikke uden videre kan brydes op. Du bør sørge for, at alle dine vinduer har solide hasper og helst med låseanordninger eller særlige haspesikringer. Læs mere her http://www.stopindbrud.dk/lejlighed/tyverisikring-af-lejlighed/Sider/vinduer.aspx og her http://dit-indbo.dk/indbrudssikring-af-vinduer

NØGLER

Der stilles ikke krav til private boligejere om, hvilke låse der skal være i lejlighedens døre – hverken med hensyn til alder, type eller mærke. Men din lejlighed skal være forsvarligt lukket og låst, hvilket vil sige, at dørene skal være lukket og låst, hvis du skal have en indbrudsskade dækket af forsikringen. Få flere gode råd på http://www.stopindbrud.dk/lejlighed/tyverisikring-af-lejlighed/Sider/noegler.aspx

SIKRINGSSKABE

Smykker, fotoudstyr, sølvtøj og andre værdifulde sager sikres bedst i et fastgjort sikringsskab. Læs mere på http://www.stopindbrud.dk/lejlighed/tyverisikring-af-lejlighed/Sider/sikringsskabe.aspx

TYVERIALARM

En tyverialarm forhindrer ikke indbrud. Men det stresser tyven, når alarmens sirene går i gang. Reaktionen i forbindelse med en alarm kan også være en nabo, som kan tilkalde politiet – eller et vagtfirma, der møder op på din bopæl. Læs mere her http://www.stopindbrud.dk/lejlighed/tyverisikring-af-lejlighed/Sider/tyverialarm.aspx

OVERVÅGNINGSKAMERAER

Tv-overvågning kan ikke i sig selv forhindre indbrudstyveri. Men tv-overvågning kan være et supplement til de traditionelle sikringsforanstaltninger. Der er dog en række overvejelser, du bør gøre dig, før du installerer TV-overvågning i dit hjem. Læs mere her http://www.stopindbrud.dk/lejlighed/tyverisikring-af-lejlighed/Sider/overvaagningskameraer.aspx

Læs også vores tidligere artikel

BELYSNING

Lad lyset brænde i din lejlighed, en mørk lejlighed er tegn på, at der ikke er nogen hjemme. Lad et par lamper være tændt. Er du væk i længere tid, kan du tilslutte et tænd/sluk-ur, så der først er lys i lejligheden om aften.

UDENDØRSBELYSNING MED FØLER

Udendørsbelysning med tænd/sluk-føler skræmmer tyven. Ingen tyve bryder sig om at blive set. Når udendørslyset tænder, virker ejendommen beboet, og naboer og forbipasserende får bedre mulighed for at opdage et eventuelt indbrud i tide.

Læs mere på http://www.stopindbrud.dk/lejlighed/tyverisikring-af-lejlighed/Sider/Belysning.aspx

SIKRING AF KÆLDER- OG LOFTSRUM

De fleste standardbeslag og hængelåse på døre til kælder- og loftrum yder en meget dårlig beskyttelse mod indbrud. Men de vil normalt blive betragtet som en forsvarlig aflåsning af rummet i forhold til forsikringsselskabet.

Hvis du ønsker en god aflåsning, kan du udskifte beslagene til en kraftigere type, der er monteret med møtrikker fra den indvendige side. Hængelåsen bør have en bøjletykkelse på min. 8 mm. Hængelåsen bør være afskærmet, så den ikke umiddelbart kan klippes over med en boltsaks. Der findes hængelåsbeslag og hængelåse, der er godkendt i særlige sikringsklasser – spørg din lokale låsesmed.

SIKRING AF TØRRERUM

Når du bruger ejendommens tørrerum, skal du være opmærksom på, at mange af ejendommens beboere har nøgler til tørrerummet. Derfor er det en god idé sammen med ejendommens varmemester at etablere en supplerende aflåsningsform, hvor den enkelte bruger sin egen hængelås i forbindelse med tørring af tøj.

SIKRING AF CYKELKÆLDER

Vær opmærksom på, at en cykel, der står i en aflåst cykelkælder i en beboelsesejendom, skal være låst med en cykellås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn, hvis der ønskes erstatning i forbindelse med tyveri af cyklen. Husk også at gemme det låsekort, du har fået fra cykelhandleren. På kortet står cyklens stelnummer. Låsekortet skal sendes til forsikringsselskabet, hvis din cykel bliver stjålet.

Læs mere http://www.stopindbrud.dk/lejlighed/tyverisikring-af-lejlighed/Sider/kaelderrum-loftsrum-og-cykelkaelder.aspx

 

Kilde:

Stop indbrud www.stopindbrud.dk

Dit indbo www.ditinbo.dk

JULEFERIEN ER OFTE FORBUNDET MED FAMILIEBESØG VÆK FRA HJEMMETS FIRE VÆGGE. DESVÆRRE VISER STATISTIKKERNE OGSÅ, AT DET ER HØJTID FOR INDBRUD. HVAD KAN DU GØRE FOR AT SKRÆMME TYVEN VÆK? KIG PÅ DIN BOLIG MED TYVENS ØJNE. JO HØJERE RISIKO TYVEN TROR, DER ER FOR AT BLIVE OPDAGET, DES MINDRE LYST HAR HAN TIL AT BEGÅ INDBRUD. FÅ DET TIL AT SE UD SOM OM, DER ER NOGEN HJEMME – OGSÅ SELV OM DER IKKE ER.

14 GODE RÅD TIL AT MINIMERE INDBRUD I JULEFERIEN

Vi har udarbejdet en liste med gode råd, der kan minimere indbrud i juleferien, så du trygt kan rejse på juleferie.

1. Tænd lyset
Sørg for at have lys tændt, inden du tager på ferie. Det er vigtigt, at der IKKE kun er tændt lys ét sted, men både i stue, køkken, værelser og på toilettet.

2. Sørg for, at der er lyd i lejligheden
Lad f.eks. radioen eller fjernsynet stå tændt. Ligesom med lyset er det også vigtigt, at det virker naturligt. Det er f.eks. unaturligt, at radioen kører midt om natten, mens der er slukket lys. Se, om dit anlæg har en timer indbygget, eller brug en elektronisk timer som til dit lys.

3. Brug elektronisk timer
Du skal selvfølgelig ikke lade lyset brænde og musikken spille 24 timer i døgnet – det vil være for nemt for indbrudstyve at gennemskue. Brug derfor en elektronisk timer, som kan sættes til at tænde og slukke lyset på bestemte tidspunkter og dermed få det til at se naturligt ud.

4. Træk IKKE gardinerne for
Hvis du trækker gardinerne eller persiennerne for i hele lejligheden, indikerer du over for tyven, at der ikke er nogen hjemme. Træk kun gardinet for i soveværelset.

5. Sæt friske potteplanter i vinduet
Få eventuelt din nabo til at sætte nogle friske blomster i vinduerne.

6. Forsink tyven ved døre og vinduer
Tyvene bryder sig ikke om at bruge tid på at komme ind i huset – så går de hellere videre til et andet hus. Derfor er det en god idé at:

 • Montere låse på vinduerne eller sikringsbeslag
 • Tjekke listerne på vinduerne og sørge for, at de ikke er rådne eller nemme at fjerne
 • Have 2 låse på hoveddøren og lås på altan/terrassedøren. Det gør det sværere at slæbe af sted med fladskærme eller designerstolen, der kan være vanskelig at få ud gennem vinduet.

7. Sociale medier
Lad være med at annoncere på sociale medier, at du er på juleferie eller væk fra hjemmet.

8. Følg dit hjem med mobilen
En populær installation de seneste år er kameraer, der automatisk optager, hvis nogen kommer ind i et rum, hvor alarmen er slået til. De nyeste modeller kan også sende billeder direkte til din mobiltelefon, så du kan se, at der er en tyv i huset. På den måde kan du ringe til politiet med det samme.

9. Få en privatalarm
En privatalarm kan være udmærket, hvis den har en sirene, som naboerne kan høre, for det stresser tyvene. Men tyvene ved godt, at sikkerhedsfirmaets vagter ikke kommer lige med det samme.

Ifølge alarmselskaberne selv virker alarmerne præventivt. En statistik fra den største udbyder i Danmark, G4S, viser, at det kun er omkring en ½ procent af deres kunder, der har indbrud. Til sammenligning gælder det for 3 procent af de danske husstande.

Der er ingen officielt dokumenteret effekt af privatalarmer, men alligevel har flere forsikringsselskaber valgt at give rabat til kunder, der har en alarm.

10. Tøm postkassen
Sørg også for de helt simple ting som at få tømt postkassen. En opgave, du kan aftale med din nabo. Husk, at posten ikke bare skal smides ind ad din brevsprække. Det er nemt at se gennem brevsprækken, om der er et bjerg af aviser, reklamer og breve bag døren.

11. Koordiner med naboen
Aftal med din nabo, at I holder øje med hinandens boliger! Opmærksomme naboer er øverst på indbrudstyvens hadeliste. I kan hjælpe hinanden med at få det til at se ud, som om der altid er nogen hjemme.

Få flere fif i vores artikel ”Nabohjælp – koordiner med din nabo”.

12. HUSK også at tilbyde din hjælp
Husk at give naboen et par gode flasker vin eller noget andet for ulejligheden og spørg, hvornår du kan hjælpe.

13. Dørtelefon
De fleste etageejendomme har allerede etableret en dørtelefon, der sikre, at fremmede skal ringe på, inden de går ind i opgangen. Aftal med hinanden i opgangen, at dem der er hjemme, tager dørtelefonen, hvis der ringes på hos naboen, der er på juleferie.

14. Tjek dørpumpen
Få ejendommens vicevært til lige at tjekke jeres dørpumper, så I er sikre på, at jeres hoveddøre lukker helt tæt. Især ved stærk blæst, kan der opstå problemer med, at dørene ikke lukker.

Gå i dybden:

Tag testen ”Test din lejlighed” og find din lejligheds svage punkter.

Læs mere om Nabohjælp HER!

 

Kilder:

Det Kriminalpræventive Råd

Dit indbo

Bolius

Gør det svært for tyven at omsætte dine ting. Ved at mærke dine værdigenstande bliver de genkendelige og dermed svære at sælge. Mærkningen gør det samtidig lettere for politiet at finde de rette ejere. Der findes forskellige mærkningsmetoder – vælg den, der passer dig bedst.

OPERATION MÆRKNING

En af de mest kendte ordninger er Operation Mærkning. Ordningen er et gratis tilbud udviklet af Det Kriminalpræventive Råd og går ud på, at du mærker dine ejendele på en måde, så de bliver værdiløse for en indbrudstyv. Du skal selvfølgelig ikke mærke dine ejendele, så de taber værdi for dig, men jo tydeligere mærkningen er, jo mindre værdi har de for en indbrudstyv.

Du kan hos dit lokale politi gratis låne en kuffert med mærkningsværktøj. Kufferten indeholder pen, skabelon med tal og bogstaver, samt klistermærker til boligens vinduer og døre. Operation mærkning er en usynlig løsning, der ikke kan ses med det blotte øje. Med pen og skabelon, kan du pænt mærke billeder, computere, fjernsynskærme uden at gøre skade på dine ejendele. Du skal ikke mærke alt, men det, der har en speciel eller høj økonomisk værdi for dig. Mærker du unødvendigt alt, kan det blive svært at sælge videre, selv for dig som den rette ejer. Du bør derfor mærke med omtanke!

INDGRAVERING

I kufferten ligger der også udstyr og vejledning, til hvordan du kan indgravere dit personlige mærke i dine ting.

DNA-MÆRKNING

Et nyere alternativ er mærkning med kunstig DNA, som kan bruges til meget små effekter. Du smører en usynlig væske på, som indeholder nogle mikroskopiske elementer med en unik talkode, der via producentens kunderegister henviser til dig. Når politiet lyser på den stjålne ting med ultraviolet lys, bliver den før usynlige væske kraftigt lilla, og de små elementer med koden bliver til at aflæse med særligt udstyr. Man kalder koden for DNA, fordi den ligesom vores biologiske DNA er enestående. Det har intet med dine eller andres gener at gøre.

FOTOGRAFER DINE TING

Uanset om dine værdigenstande er mærkede eller ej, er det godt at have fotografier af dem, der viser serienummer eller andre særlige kendetegn. Hvis de bliver stålet, vil de være nemmere at efterlyse – og sætte i forbindelse med dig, hvis de dukker op igen. Med fotografierne i hånden kan du også nemt bevise, at effekterne er dine, hvis nogen skulle være i tvivl.

 

Kilder:
Det Kriminalpræventive Råd www.dkr.dk
Indbrudsguiden: Operation Mærkning – det usynlige våben http://indbrudsguide.dk/operation-maerkning-det-usynlige-vaaben/
Dit indbo http://www.ditindbo.dk/

SELVOM INDBRUDSTALLET I DANMARK, HAR VÆRET FALDENDE DE SENESTE ÅR, ER DET STADIG MEGET HØJT.

I en lang årrække har indbrudstallet ligget nogenlunde stabilt på omkring 32.000 indbrud i private hjem om året. I 2009 toppede tallet med 48.670 indbrud, hvorefter tallet har været dalende. I 2017 var der 29.147 indbrud, hvilket er det laveste niveau siden 2007.

Hvor og hvornår sker indbruddene?

Der er stor forskel på risikoen for indbrud afhængig af store geografiske forskelle i risikoen for indbrud. Som hovedregel er risikoen størst i større byer og forstadskvarterer, lidt mindre i provinsbyer og mindst i små bysamfund og på landet.

Over halvdelen af alle indbrud sker i dagtimerne, men tyvene slår også til på andre tidspunkter. Lidt over en fjerdedel af indbrud i private hjem sker mellem kl. 18 og 24. I dette tidsrum er mange optaget af at købe ind, besøge venner og familie eller med at dyrke fritidsinteresser.

De fleste tyve slår til om fredagen, men lørdag er også en travl dag. Statistikken over indbrud topper i ferier og omkring jul og nytår.

Få 14 gode råd til at undgå indbrud i juleferien!

Kilde: Det kriminal præventive råd

indbrud-i-julen

Julefejringen fik en trist afslutning for 293 danskere sidste år. Det er ikke kun juleaften, at indbrudstyvene har ekstra travlt. I dagene efter jul, mens de fleste familier sidder samlet til julefrokosten, kan tyven også komme på besøg. Forsikring og Pension vurderer antallet af indbrud til at være op til fire gange så mange i julen.

LAD IKKE EMBALLAGE FRA DYRE GAVER LIGGE FREMME.

Rigspolitiet opfordrede i en artikel i Ekstra Bladet 1. juledag sidste år danskerne til at tænke over, hvor i hjemmet man placerer de nyerhvervede julegaver.
”Din bolig bliver interessant for en tyv, hvis han ved, at der er værdier at hente. Lad derfor ikke værdifulde ting ligge frit fremme, men gem dem af vejen, så de ikke kan ses udefra. I dag kan det også være en god idé ikke at lade emballage fra dyre julegaver ligge fremme, hvis du forlader hjemmet,” udtalte vicepolitiinspektør Henrik Framvig til Ekstra Bladet.

OP TIL FIRE GANGE SÅ MANGE INDBRUD

De tre juledage er højsæson for indbrud. I forhold til dagene umiddelbart før og efter jul bliver der i juledagene begået op til fire gange så mange indbrud. Det viser opgørelser målt over en femårig periode fra Forsikring & Pension. Også omkring nytåret sker der en stigning, dog ikke lige så markant.

I 2014 blev der i alt anmeldt 174 indbrud den 23. december. Det steg til 269 juleaften, 458 juledag og 244 anden juledag. Den 27. december var antallet af indbrud tilbage på det normale niveau. Mønstret er det samme år efter år. I juledagene begås som minimum dobbelt så mange indbrud som normalt og somme tider helt op til det firdobbelte.

 

Kilder:
Forsikring & Pension – brancheorganisation: Op med fire gange så mange indbrud i julen

Ekstra Bladet: Indbrudstyvenes højtid så mange danskere fik indbrud

Når du energirenoverer din bolig, kan du få betalt en del af udgiften. Som en del af Danmarks Klimaplan 2020  er energiselskaberne nemlig forpligtet til at skabe energibesparelser i energiforbruget, derfor opkøber de kWh-timer, som forbrugerne sparer efter en fuldført energirenovering. Alle, både private, ejerforeninger og andelsboligforeninger kan få tilskud. Ordningen kendes også under navnet CO2 tilskuddet. Formålet er at motivere til energireduktion og dermed mindske udledning af CO2. På portalen energitilskud.info finder du mere information om mulighederne for at søge om tilskud. Der er også mere info at hente via Elberegner.

Som andelsboligforening tilbyder fx Andelsportal.dk at sørge for, at jeres andelsboligforening modtager et kontant tilskud til energirenovering, når en energiforbedrende renovering af jeres andelsboligforening udføres. De står for at indhente energitilskuddet via deres samarbejdspartner. Via samarbejdet sørger de for 30 øre for hver sparet kWh, som jeres energirenovering medfører.

Hvem kan få energitilskud?
Alle andelsboligforeninger, der skal energirenovere deres boligforening, kan indhente tilskuddet. Ansøgningen skal ske, inden selve energirenoveringen udføres. Tilskuddet gives nemlig ikke med tilbagevirkende kraft. Det har ingen betydning, hvor i landet andelsboligforeningen ligger, eller hvor el, gas eller fjernvarme indkøbes. Alle andelsboliger kan søge tilskud, skriver Andelsportalen.dk.

 

Hvilke former for renovering kan du få tilskud til?
– Udskiftning af vinduer og døre
– Efterisolering af etageadskillelse og/eller ydervægge
– Efterisolering af tagkonstruktion
– El besparelser
– Ventilationsanlæg
– Konvertering af varmekilder – fx radiatorer
– Tekniske komponenter
– Teknisk isolering af rør

Hvor meget I kan få i tilskud, og hvordan I søger om tilskud til energirenovering, kan I læse mere om på Andelsportal.dk.

 

Råd og vejledning før igangsættelse af renoverings- og byggesager
Hos Vest Administrationen hjælper vi jer gerne godt i gang med både større og mindre renoverings- og byggesager. Kontakt vores jurist og byggesagsansvarlig Lene Raahauge, hvis I har behov for råd og vejledning.

Lene Raahauge, cand.jur. og byggeansvarlig
lra@vestadm.com
Direkte tlf. 33280225

En morgen vågner du op, fyldt med noget, du tror, er myggestik, bare en tand værre. Et arsenal af myggebekæmpende midler bliver indkøbt. Men lige lidt hjælper det. Hævelser og kløe fortsætter hver morgen. Noget, der til sidst får dig til at søge råd hos din læge eller apoteket. Væggelus hedder plagen. Små ækle kryb har bosat sig i din seng og i væggene og mæsker sig nu i dit blod natten lang.

 

Hvad er væggelus?
Væggelusen (Cimex lectularius) tilhører tægefamilien og har som alle andre tæger en sugesnabel. Den lever af blod, kan blive op til 1 cm lang, er vingeløs og har en nærmest rødbrun farve. Kroppen er meget flad, medmindre den lige har drukket blod. En voksen væggelus er 5-10 minutter om at suge blod. Efter måltidet trækker den snablen til sig og kravler i skjul, og her bliver den siddende i adskillige dage og fordøjer.

Hunnen lægger sine æg på skjulestederne, hvor de klæbes fast til underlaget. Den lægger 4-5 æg om dagen – i alt ca. 200. Antallet afhænger af temperaturen og andre ydre forhold, og ved temperaturer under 10oC lægges ingen æg. Væggelus er lyssky; om dagen sidder de gemt i revner og sprækker, men om aftenen kommer de frem for at opsøge byttet, som de sandsynligvis finder ved at gå efter varmen. De foretrækker menneskeblod, men kan suge på andre dyr som f.eks. kaniner, rotter, mus og fugle. Den voksne væggelus kan klare sig forbløffende længe uden blod, ved stuetemperatur et par måneder, længst – ca. et år – ved en temperatur på 13 C.

Der er stor forskel på menneskers følsomhed over for væggelusebid, nogle generes overhovedet ikke, mens biddene hos andre svulmer voldsomt op. Biddene kendes lettest fra loppestik på deres placering. Lopper bider gerne på kroppen under stramtsiddende beklædning, mens væggelus næsten altid vælger at bore snablen i utildækkede hudpartier, hænder, arme, hals, fødder, populært sagt alt, hvad der stikker uden for dynen.

 

Hvordan er de kommet ind i min seng?
Ofte er de kommet med dig hjem i kufferten, fordi du har overnattet på steder, hvor de var. Har du mistanke om, at du har overnattet et sted, hvor der kan have været væggelus, er det en god idé at gennemgå din bagage. Tøj og andet, som kan tåle det, vaskes i vaskemaskine eller fryses ned til – 18 C i et par døgn. Ting, der ikke tåler vask eller nedfrysning, undersøges nøje, og kufferter, tasker o.lign. kan eventuelt sprøjtes med et insektmiddel mod krybende og kravlende insekter. De kan dog også i visse tilfælde selv vandre fra lejlighed til lejlighed langs rør m.m..

 

Hvordan skal de bekæmpes?
Konstaterer du væggelus, anbefaler vi derfor, at du straks tager fat i jeres bestyrelse og/eller tager kontakt til en professionel skadesdyrsbekæmper. Kendskab til dyrenes vaner og tilholdssteder er en forudsætning for et hurtigt og effektivt resultat, og ved forkert eller utilstrækkelig behandling risikerer du, at væggelusene blot jages væk, og dermed øges risikoen for, at de spredes til andre lejligheder eller rum. Hvis du straks orienterer bestyrelsen om væggelus i din lejlighed, så skal du ikke selv betale for udgifterne til at få dem fjernet.

 

Ønsker du at gå mere i dybden
Kilder:
Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi: Væggelus
Bolius: Sådan undgår du væggelus

 

Behov for hjælp og sparring
Du er altid velkommen til at kontakte jeres ejendomsadministrator, hvis du har brug for yderligere uddybning. Oversigt over medarbejdere.

Rotten er ikke lige det pelsdyr, vi ønsker at se i øjnene, når vi skal til at sætte os på toilettet, åbner køkkenskabet eller afleverer skrald i containeren. Til trods for mange års ihærdig indsats for at komme den til livs, lever den i bedste velgående i vores kloakker.

Undgå rotter på toilettet
”Den gravide dame” kalder VVS’erne denne rottespærreforanstaltning, der helt simpelt udvider faldstammen nede i kælderen, inden den forsætter op i lejlighederne. Udvidelsen sikrer, at rotterne ikke kan kravle op. Rotten gør normalt det, når den kravler op inde i faldstammen, at den støder ryggen imod indersiden af røret, og med sine ben kan den så nå den anden side og kravle af sted. Men med udvidelsen kan den ikke få fat.

Kilde: bolius.dk her finder du flere gode artikler om rottebekæmpelse

10 hurtige tips til at undgå rotter
De fleste rotteplager starter i baggården eller i kælderrum. Gør derfor områderne så uinteressante som muligt.

1. Luk alle døre, vinduer og huller i kælder og stueniveau
2. Fjern rod, byggemateriale og buskadser umiddelbart op ad ejendommen
3. Hold igen med at fodre fugle om vinteren
4. Pas på med foder til kaniner, der bor udenfor
5. Få sat et kraftigt net på toppen af faldstammen. Den del, der munder ud i det fri.
6. Etabler rottespærre på kloakledningen
7. Sæt hønsetråd i nedløbsrør
8. Sørg for, at ventilationsriste er hele og tætte
9. Sørg for at sikre, at bygningens tag er helt og tæt
10. Gå jævnligt jeres ejendom igennem

Hvem skal man kontakte?
Hvis I observerer rotter, har I pligt til at anmelde det hos teknisk forvaltning i jeres kommune. De vil så efterfølge sørge for, at der bliver sendt en professionel skadedyrsbekæmper ud, som vurderer omfanget, og hvad der præcist skal gøres.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du se, hvordan du skal forholde dig, og her finder du også en række nyttige råd om rottebekæmpelse.

 

Få mere at vide
Skadedyrslaboratoriets Skadedyrsguide
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Naturstyrelsen – detaljeret information om bekæmpelse af rotter

Luftfugtigheden er ofte for høj i rigtig mange danske hjem. Alene ved at være til stede og have en almindelig dagligdag med simple gøremål som bad, tøjvask og madlavning afgiver en familie på fire personer mellem 10-12 liter vand om dagen. Det vand skal ud af lejligheden igen, så ikke vægge og møbler suger den op.

Den optimale relative luftfugtighed skal ligge på 30-60 procent. Om vinteren skal den gerne være under 40-45 procent og om sommeren under 60-65 procent.

I KAN SELV MÅLE LUFTFUGTIGHEDEN I JERES LEJLIGHED

I byggemarkeder, hos isenkræmmere eller på nettet kan I købe et hygrometer til ca. 35 kr.

Det optimale og det at anbefale, er at I måler luftfugtigheden 3 gange om dagen.
Det er også muligt at få en fjernaflæst måler gennem varmemålerselskaber, fx. Brunata m.fl., som tilbyder dette til boligforeninger.

SÅDAN OPDAGER I HVIS JERES LUFTFUGTIGHED ER FOR HØJ

Tegn på for høj luftfugtighed kan f.eks. være:

 • at der er mere en 2 cm. dug på den indvendige side af ruderne (gælder termoruder).
 • at bundlisterne i vinduerne er glatte eller misfarvet. Hvis det er tilfældet, skal I være ekstra opmærksomme, da det kan være tegn på et mindre angreb af skimmelsvamp.
 • at tapetet sidder løst eller at malingen skaller af.
 • at der lugter af mug eller indelukket, som i et sommerhus eller en gammel kælder. Det kan være tegn på, at I har skimmelsvamp.

5 GODE OG NEMME RÅD TIL AT MIDSKE LUFTFUGTIGHEDEN

I kan selv mindske luftfugtigheden i jeres lejlighed, ved at følge 5 meget simple råd:

 • Luft ud med gennemtræk 3 gange dagligt (husk at lukke for varmen først).
 • Luk døren til badeværelse og køkken, når I tager bad eller laver mad og sørg for udluftning imens og bagefter, da luftfugtigheden let kan komme op på 100 procent – især under badning (det kan I se ved, at spejlet dugger).
 • Hæng vasketøjet udenfor eller brug tørretumbleren. En typisk vask på 6 kg tøj fordamper 2,25 liter vand, mens den hænger på tørrestativet – det vil I nødig have til at fordampe indenfor.
 • Temperaturen i et rum bør ikke være under 17 grader, og der bør ikke være mere end 4-5 graders forskel på varme og kolde rum, da det kondenserer til vand, som optages i tapet og lignende.
 • Tjek hvert efterår, om der er fri passage i aftrækkene i ydervægge. Rengør aftrækkene, hvis der f.eks. er støv, spindelvæv, hvepseboer eller fuglereder! Rengør også friskluftventiler i vinduer, hvis I har det.

 

Kilde: Bolius

Lodne vægge med grønt og brunligt mug dukker pludselig en dag op bag tapetet. Æv skimmelsvamp! Men hvordan opstår det, og hvordan kommer vi det til livs? Hos Vest Administrationen får vi jævnligt henvendelser fra vores foreninger om problemer med skimmelsvamp.

Hvad er skimmelsvamp?
Skimmelsvamp er ganske små, såkaldte mikroorganismer. De findes overalt i naturen og spreder deres sporer som pollen primært i maj-juni og slutter først i oktober-november. I lejligheder og huse vokser skimmelsvamp på organiske materialer, fx træ og tapet. Typisk skyldes skimmelsvamp angreb fugt, eksempelvis utæthed fra vandrør og mangelfuld luftcirkulation. De typiske steder for forekomst af skimmelsvamp er ved brusenichen, omkring vinduer, ved radiatorer, på fugtige vægge og alle steder med høj grad af fugtighed og kondens.

I ældre boliger kan skimmelsvamp skyldes mangel på isolering, fugt fra en gammel vandskade, et utæt tag eller vandrør. Kolde, dårligt isolerede huse kan også være fugtige, uden at der er en egentlig vandskade. Fugten i luften har nemlig en tilbøjelighed til at sætte sig på de kolde vægge som kondens, da luften er varmere end de kolde ydervægge. Her er det derfor ekstra vigtigt at sørge for at lufte ud for at holde boligen tør.

 

Undgå skimmelsvamp i ejendommen
Du får her en række tips til, hvordan I kan undgå skimmelsvamp. Det vigtigste er at holde jeres hus/ejendom tør. Det kan I gøre ved at:

• Holde taget tæt
• Reparere vandskader hurtigt
• Rense tagrender, nedløbsrør og tagbrønde
• Tjekke, at dræn og kloakker fungerer ordentligt
• Reparere fuger og revner i facader og fundamenter

 

Undgå skimmelsvamp i lejligheden
Vækst af skimmelsvamp skyldes ofte fugt, der kommer indefra. Det kan være fra badning, madlavning, tørring af tøj og andre aktiviteter, der giver fugt. Her er nogle tips til, hvordan du kan gøre din bolig mindre fugtig:

• Luft kraftigt og jævnligt ud – især i badeværelse, køkken og soveværelser
• Tænd emhætten, når du laver mad
• Luk døren til badeværelset, når du er i bad
• Rens emhætten og udsugningen i badeværelset og tjek, at de virker ordentligt
• Hæng ikke tøj til tørre i boligen
• Lad være med at stoppe udluftningsventiler i vinduer og ydervægge til
• Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter
• Sørg for jævn opvarmning af alle rum i den kolde sæson
• Sørg for, at fuger omkring vinduerne er tætte

 

Fjernelse af skimmelsvamp
Mindre angreb i vindueskarme og badeværelse kan ofte fjernes ved blot at vaske skimmelsvampen af med rodalon, klorin eller mere professionelle svampemidler som Hysan. Er der tale om større angreb af skimmelsvamp, er der flere metoder til fjernelse. Få eventuelt et professionelt firma som Goritas ud for at kigge på jeres skade. De kan stå for hele processen. Er der tale om fx et større angreb på vægge i en lejlighed, vil de starte med at tage en måling af luftfugtigheden, samt få konstateret, hvad der forårsager skimmelsvampen. Ved større angreb vil det være nødvendigt at fjerne tapetet i det angrebne område og foretage en grundig rengøring og rensning. Sørg også for grundig rengøring og støvsugning for at fjerne svampepollen.

 

Symptomer på skimmelsvamp
Skimmelsvamp kan være sundhedsskadeligt, og ved større forekomster kan det give allergilignende reaktioner med symptomer som fx:

• Slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg
• Hovedpinegener
• Udtalt træthed
• Koncentrationsbesvær
• Svimmelhed
• Kvalme
• Hudirritationer
• Influenzalignende ømhed i led
• Luftvejsinfektioner
• Allergi

Få eventuelt lavet en priktest hos din læge, hvis du oplever ovenstående symptomer.

 

Hvad dækker forsikringen?
En almindelig svampeskadeforsikring dækker IKKE skimmelsvamp kun følgeskader af vandskade. Vores anbefaling er, at du kontakter jeres ejendomsadministrator i tilfælde af skimmelsvamp for at tjekke jeres eventuelle forsikringsdækning i den givne sag.

 

Hvem betaler?
I de fleste tilfælde af skimmelsvamp indendørs, vil det være beboeren selv, der står for at dække omkostningerne. Hvis det kan konstateres, at angrebet skyldes bygningen, vil det være foreningen. Reglerne er forskellige fra forening til forening, så også her anbefaler vi, at du kontakter jeres ejendomsadministrator.

Oversigt over medarbejdere.

 

Kilder til artiklen
Bolius er den primære kilde til denne artikel.

Goritas: Læs materiale fra vores gå-hjem-møde den 5. september 2014, hvor vi havde Goritas til holde oplæg om skimmelsvamp.

 

Lyst til at gå mere i dybden

• Astma-Allergi Forbundet
• Hent brochuren Er din bolig muggen Brochure fra Statens Byggeforskningsinstitut
• Læs mere om på BYG-ERFAs hjemmeside
 Du kan også hente information i pjecen fra Sundhedsstyrelsen

Møl i møbler

Sommervarmen er over os. Og hvis ikke du allerede har pakket vintertøjet væk, er du måske på vej til det. Mange har oplevet huller i tøjet – især uldtøjet – og små gråbrune flyvende insekter, når tøjet pakkes ud igen. Møl! Men de små tøjædende insekter sidder ikke kun i tøjet, de kan også sidde i møbler, og hvad værre er, de kan sprede sig fra lejlighed til lejlighed gennem rør og opgange.

Det er møllenes larver, der laver hullerne i dit tøj, og de lever i fx tøj og pelsværk, der ikke bruges så tit, i møbelbetræk og i uldtæpper og under reoler, skabe og sofaer. Selvom det er larverne, der laver ravagen, bør du også sætte ind med bekæmpelse af de voksne møl for at forhindre, at de formerer sig og spreder sig. Udover de flyvende møl, vil du også ofte kunne se larverne, deres spind, larvehylstre og ekskrementer.

SÅDAN OPSTÅR SKADEN MED MØL I TØJ OG MØBLER

I tæpper eller pelsværk bider larverne hårene over ved roden, og du opdager først skaden, når store totter er blevet løse. I uldtøjet gnaver larverne også trådene over, så der bliver huller. Møbelbetræk angribes for det meste fra indersiden, og det, du kan se, er, at enkelte tråde i betrækket brister.

Der er en række ting, du selv kan gøre for at forebygge og bekæmpe møl. Men inden du giver dig i kast med at bekæmpe møllene, er det altid en god idé at rådføre dig med en skadedyrsbekæmper.

BEKÆMPELSE AF MØL I TØJ

• Vask i vaskemaskine og efterfølgende tørring vil slå møl, larver og æg ihjel
• Kemisk rensning på renseri vil også sikre, at f.eks. pelse eller tæpper er mølfri
• I fryseren ved -18°C vil alle stadier af møllene være døde efter 2-3 døgn

Det anbefales, at du ikke bruger insektmidler direkte på tøj.

BEKÆMPELSE I SKABE OG SKUFFER

• Støvsug grundigt og behandl eventuelt med et flydende mølmiddel
• Larverne kan have gemt sig i sprækkerne i skabet, i skuffen og ved loftet eller i æsker, poser og lignende, der opbevarer det mølangrebne. Undersøg derfor stederne nøje og behandl dem med et mølmiddel.

BEKÆMPELSE AF GULVTÆPPER OG MØBLER

• Rengør grundigt med støvsugning. Bank eventuelt med tæppebanker udenfor.
• Behandl med flydende mølmiddel efter grundig rengøring med støvsugning og/eller tæppebankning.

• Sæt møbler ud i frostvejr. Fryser det mindst -10°C udenfor, kan du stille møbler og hænge tæpper udenfor om natten og tage dem ind igen i varmen om dagen. Gør dette et par dage i træk. Møllene kan godt tåle kuldegraderne i et stykke tid, men vekslen mellem kulde og varme dræber dem.

SÅDAN UNDGÅR DU MØL

• Pak dit tøj ind i lufttætte plastbeholdere elle plastposer. Sørg for, at tøjet er mølfrit, inden du pakker det væk.
• Hold tøjet rent i skabet. Møl foretrækker snavset tøj
• Limfælder. Opsæt limfælder, dér hvor du har observeret møl

Levende møl, der flyver rundt, kan du bekæmpe med en almindelig fluesmækker eller insektspray til brug mod flyvende insekter.

GÅ I DYBDEN MED ARTIKLER OM MØL I TØJ OG MØBLER

Århus universitet – Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet: Møl i textiler

De fleste af os er opdraget med at rede seng om morgenen inden vi tager afsted på arbejde eller i skole – men det er faktisk ikke en god ide.

Hver nat sveder vi ca. 2 dl. vand pr. person og det sætter sig naturligvis i madras, dyner, puder og sengetøj. Derfor skal vi først og fremmeste have sengen tør inden vi dækker den til med et stort tungt sengetæppe og gør levevilkårene fantastiske for husstøvmider.

Gør i steder for dette, når du står op:

 • Børst lagnet med hånden.
 • Ryst dyne og pude – gerne ud af vinduet eller på altanen, hvis du har mulighed for det og lad dem også gerne hænge til tørre, hvis du har tid.
 • Læg dynen i fodenden af sengen med undersiden op, så den kan tørre helt.
 • Luft ud i soveværelset i mindst 10 minutter.

 

Kilde: Bolius

Ind i mellem er det en god i dé at give sengen en ekstra omgang rengøring.

 • Tør dyne og pude i solen. Ca. hver 14. dag kan du tage dyner og pude udenfor og lade dem hænge i solen. Solen og varmen tørrer dun og fibre helt, så husstøvmider og skimmelsvamp ikke kan leve i sengen. Alternativt kan du hænge dynerne i en lun udestue eller ved vinduet.
 • Bank madrassen udenfor. Når du skifter sengetøj, er det en god idé at tage madras, dyner og puder udenfor og banke det hele grundigt igennem med en tæppebanker for at få støv og skidt væk.
 • Støvsug madrassen. Som alternativ eller supplement til bankningen, kan du bruge en støvsuger til madrassen.

VI KENDER DET – SPEJLENE DUGGER OG ER EN TIDSRØVER OM MORGENEN. VI HAR SAMLET 5 GODE TIPS, SÅ DU KAN SPARE BÅDE TID OG IRRITATION!

Du træder ud efter et varmt bad og spejlet er så dugget, at du ikke kan se dig selv. Især om morgenen, hvor man ofte har travlt, er det irriterende at skulle vente på at duggen forsvinder af sig selv og man prøver desperat at tørre det væk med hænderne – uden den store virkning. Men  med disse tips forhindrer du spejlene i at dugge.

Tip # 1 – Barberskum

Ved brug af barberskum, kan du holde dine spejle fri i op til flere uger. Alt du skal gøre er at smøre spejlet ind i barberskum og tørre efter med en ren klud/viskestykke.

Tip # 2 – Eddike

Eddike er den mest miljøvenlige metode, at holde sine spejle dugfri, da eddike ikke indeholder kemikalier. Eddike vil holde dine spejle dugfri i et par dage. Du laver en blanding af 1 del vand og 1 del eddike og hælder det på en sprayflaske – genbrug evt. en tom rudepuds flaske eller lign. – og tilsætter et par dråber opvaskemiddel. Spray blandingen på spejlet og tør efter med en ren klud/viskestykke.

Tip # 3 – Opvaskemiddel

Opvaskemiddel kan holde spejlet fri af dug en dags tid. Tag et par dråber opvaskemiddel på hænderne og tilsæt lidt vand. Smør spejlet ind i et tyndt lag og tør efter med køkkenrulle.

Tip # 4 – Anti-dug spray

Du kan finde mange forskellige anti-dug produkter på markedet, som forhindrer dine spejle i at dugge til. Der findes anti-dug sprays til en billig penge, som sprøjtes på spejlet og blot tørres af med en ren klud/viskestykke – her holder det spejlet fri af dug indtil spejlet skal pudses.

Du kan også få anti-dug film, som sættes på spejlene og danner en tynd hinde, som forhindrer duggede spejle fuldstændig.

Tip # 5 – Brug føntørren

Hvis du ikke har nået, at forsøge dig med et af de forebyggende tips, som er nævnt ovenfor og nu står med et dugget spejl, kan du med fordel ty til føntørreren. Luften fra føntørren vil hurtigt få duggen til at fordampe, så dit spejl igen er dugfrit.

Kilde: idenyt.dk

Toiletbørste er ikke det mest indbydende interiør og har det med, at blive virkelig ulækre jo længere tid vi bruger dem. Men sådan behøver det ikke at være!

Hvis du anskaffer dig en ordentlig toiletbørste, kan du have den længe og den bliver ikke ulækker, så længe du sørger for at rengøre den jævnligt. En god ide er at købe en toiletbørste som hænger på kanten – dvs. ikke dem, som står af sig selv nede i en lille “skål” – så kan de nemlig bedre tørre og står ikke i en bakteriefyldt beholder hele tiden.

Hvis du sørger for at tømme skålen med jævne mellemrum og at toiletbørsten hænger på beholderens kant, så den kan nå at tørre, så er du allerede meget langt i dit forhold til en mere hygiejnisk toiletbørste.

En godt ide, er også at have en toiletbørste, som hænger på væggen – det er en stor fordel, når du skal rengøre gulvet.

Hvis din toiletbørste trænger til at blive renset, kan du prøve at hælde lidt toiletrengøringsmiddel på børsten.
På nettet anbefales det mange steder, at man desinficerer toiletbørsten med kogende vand, klor eller Rodalon. Mange fabrikanter forsøger også at sælge forskellige antibakterielle kemikalier. som dræber bakterier, når du rengør toilettet. Men hvis din familie er sund og rask, er det ikke nødvendigt at desinficere med specialkemikalier i hjemmet. I stedet skal du skrubbe med børsten dagligt og bruge et miljømærket toiletrengøringsmiddel ugentligt.

Kilde: Bolius

STÅR DU OGSÅ MED EMHÆTTENS FEDTFILTER OG TÆNKER "HVORDAN FÅR JEG DET GJORT RENT"?

SÅ ER DU LANDET DET RIGTIGE STED - VI GIVER DIG EN PERFEKT LØSNING PÅ DIT PROBLEM HER.

Der findes 3 typer fedtfiltre:

 1. Fedtfilter af aluminium: De fleste fedtfiltre er lavet af aluminium, og kan sagens tåle en tur i opvaskemaskinen, men vil blive misfarvede og/eller mørkere i farven, da overfladen angribes af de basiske opvaskemidler i processen.
 2. Fedtfilter af stål: Denne type er noget tungere, men kan også sagtens tåle opvaskemaskinen.
 3. Fedtfiltre af fibermateriale. Det kan være fleece (polyester) eller papir (cellulose). Nogle fiberfiltre skal kasseres, når de er fyldte med fedt, mens andre kan vaskes og genbruges.

Det er forskelligt, hvor ofte producenterne anbefaler, at du rengør din emhættes filter. Nogle skriver efter 15 ganges brug, andre skriver efter 30 – 40 ganges brug og andre igen hver anden måned.

Forbrugerstyrelsen anbefaler rengøring af fedtfilter 1 gang hver måned. Husk at tjekke, hvad der står i din emhættes brugsanvisning.

Sådan gør du:

 • Fjern fedtfiltrene fra emhætten. Fedtfiltrene er opdelt i 2 eller 3 separate filtre, som nemt kan komme i opvaskemaskinen. De er ofte klipset fast med en magnet eller en lille wire.
 • Læg filtrene i opvaskemaskinen og vask dem på et normal program. Nogle fabrikanter skriver, at der ikke må komme porcelæn og metalredskaber i opvaskemaskinen sammen med fedtfilteret. Det kan nemlig give fedt på porcelæn, misfarvninger på metalgenstande og måske madrester i fedtfilteret.
 • Tør filteret godt. Lad det evt. ligge ved radiatoren.
 • Aftør emhætten. Først udvendigt og derefter indvendigt (fra det reneste til det mest beskidte) med en mikrofiber klud. Evt. vredet op i vand med håndopvaskemiddel.
 • Sæt fedtfiltrene på plads igen.

Læs mere på Bolius' hjemmeside om rengøring af emhætten.

Kilde: Bolius

Vidste du at I nemt kan få renset tagrender - med en støvsuger! På den måde slipper I for, at skulle have fat i store lift og lign.

Vidste du at I nemt kan få renset tagrender – med en støvsuger! På den måde slipper I for, at skulle have fat i store lift og lign.

VIDSTE DU, AT DET ER MULIGT AT FÅ STØVSUGET JERES TAGRENDER?

Muligheden sparer jer for leje af lift og en masse snavs på vinduer og facader. Fuglereder, blade m.m. stopper tagrenderne og ved store regnskyl betyder det, at vandet vælter ud over tagrenderne i stedet for ned i nedløbsrøret, hvilket kan ende med at føre til fugtskader. Det anbefales derfor som led i den almindelige vedligeholdelse, at tagrender bliver rengjort som minimum hvert andet år.

RENSNING AF TAGRENDER UDEN SVINERI

En forholdsvis ny metode til at rense tagrender er at støvsuge dem. En af de store fordele ved støvsugermetoden er, at selv meget snavsede tagrender med mudder, sten og blade, kan renses uden at svine på facader, vinduer og fliser. Alt affald opsamles af støvsugeren og kan derefter bortskaffes på forsvarlig vis.

Metoden bygger på en enkelt idé, hvor pladskrævende stiger, stilladser og lifter undgås, i stedet udføres arbejdet med en kraftig støvsuger, der betjenes fra jorden, og hvor personen, der renser, følger arbejdet via et kamerasystem. Støvsugermetoden kan anvendes til at rense tagrender i helt op til 2. sals højde (ca. 10 meter).

TILSTOPPEDE TAGRENDER GIVER RISIKO FOR FUGTSKADER

Fungerer tagrenderne ikke, som de skal, vil vandet blive ledt andre steder hen end til kloakken. Det kan forårsage nedbrydning og frostsprængninger på pudsede, malede og murede facader. Også træværk, som fx sternbrædder, udhæng kan være i fare for at få fugtskader i form af råd og svamp.

Den uheldige fugtpåvirkning af husets ydre vil med tiden også kunne give skader indvendigt i vægge og etagedæk. Får vandet lov at samle sig på jorden, vil fundamentet kunne risikere at være fugtet i længere perioder, og det kan give fugtproblemer i kælderen samt frostsprængninger på soklen. Der er derfor al mulig grund til at få renset foreningens tagrender med jævne mellemrum.

Kilder og henvisninger om rensning af tagrender
Flere firmaer udbyder støvsugning af tagrender.
Bolius: Tjek husets tagrender

Vi hører hos Vest Administrationen om en del vandskader på grund af fejl i forbindelse med renovering af badeværelse. ”De typiske fejl er utætte fuger i fliser, revner i gulvet, utætte afløb og nyt gulv lagt direkte oven på gammelt terrazzo gulv uden vådrumssikring. Fejl, der giver vandskader i etageadskillelsen og hos underboen,” siger Ole Mortensen, ejendomsadministrator hos Vest Administrationen.

Sådan undgår du de typiske fejl
Vi anbefaler derfor, at du, inden du går i gang, og alt efter, hvor omfattende dit renoveringsprojekt er, tjekker, om det kræver:

– Kommunal godkendelse
– Vådrumssikring

Derudover vil vi altid anbefale dig at bruge autoriserede håndværkere. Få en autoriseret VVS’er til at udføre rørføring, en autoriseret elinstallatør el-arbejdet og lad en murer stå for opsætning af fliser.

Hvad består en vådrumssikring af?
Kort fortalt er en vådrumsmembran et gummilag, der udføres i vådrummets vådzone. Den udføres umiddelbart under væg eller gulvbelægningen. Vådbrumsmembraner benyttes for at hindre fugt/vand i at sive ud i tilstødende bygningsdele

Tjek også altomhus.dk, eller forhør dig hos dine håndværkere.

Hvad dækker forsikringen?
”Generelt dækker ingen forsikring, hvis skaden viser sig at skyldes revner i gulv eller fuger. Hvis der derimod er tale om skader forårsaget af skjulte rør, dækker foreningens forsikring, hvis der er tegnet en udvidet rørskadedækning. En forsikring, vi anbefaler alle vores foreninger at tegne,” siger Ole Mortensen.

Kontakt eventuelt jeres forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte jeres ejendomsadministrator.

Oversigt over medarbejdere.

Kæmpe skybrud har de sidste år hærget os og medført stormflodslignende tilstande. Og intet tyder på, at det vil stoppe – snarere tværtimod! DMI´s klimamodeller viser, at de kraftige regnskyl, som vi har set, vil forekomme oftere og blive kraftigere. De store mænger vand kan udrette store skader på vores bygninger og gør behovet for skybrudssikring aktuelt. Men hvad kan vi stille op for at sikre vores bygninger?

HVORFOR ER SKYBRUDSIKRING NØDVENDIG?

Skybrud giver øgede mængder af regn- og spildevand fra kloakker, der løber ned i kældre, trænger ind gennem vægge og gulv, overbelaster nedløbsrør og afløb. Skaderne kan efter et skybrud være omfattende, og der er derfor god grund til at tjekke op på, om man har sikret sin ejendom mod skybrud.

TJEKLISTER FRA RØRCENTRET PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT

Hvis I selv har lyst til at foretage et tjek af jeres ejendom, kan I på Teknologisk Instituts hjemmeside hente en liste  med de typiske spørgsmål, der skal tages stilling til i forbindelse med skybrudssikring.Listen er opdelt i seks hovedoverskrifter:

– Tidligere problemer med vand
– Husets og grundens placering
– Tjekliste til udearealerne
– Tjekliste til klimaskærmen
– Tjekliste til afløb i kælder i huset
– Tjekliste til brug af kælder

Teknologisk Institut tilbyder også at udføre skybrudstjek af jeres ejendom. Resultatet samles i en rapport, der giver jer et overblik over problemer og muligheder samt en handlingsplan, så I kan prioritere indsatsen.

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker, når der er tale om et såkaldt “voldsomt skybrud.” Det betyder, at nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og velvedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen af vandet. På Forsikring og Pensions hjemmeside kan I under www.forsikringsvejret.dk se, om et regnvejr i jeres område, hvor jeres ejendom er placeret, bliver karakteriseret som ”voldsomt skybrud.” Her kan I også få gode råd om forebyggelse af skybrudsskader og information om, hvornår forsikringen dækker. Som følge af de seneste års mange skybrudsskader har mange forsikringer reduceret dækningen af skader fra skybrud og stiller endvidere krav til brug af særlige materialer ved renovering efter skybrud.

SPØRGSMÅL TIL JERES FORENINGS FORSIKRING

Har du spørgsmål til, hvordan jeres forening er dækket i tilfælde af skybrud, er du velkommen til at tage fat i jeres ejendomsadministrator.

Oversigt over medarbejdere.

 

Det vil næsten altid bedst kunne betale sig, at bruge opvaskemaskinen frem for at vaske op i hånden. En undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk har vist, at du sparer mange liter vand pr. opvask, hvis du bruger en maskine til at vaske op. Men det er vigtigt, at du bruger opvaskemaskinen korrekt og fylder den helt op, før den sættes i gang.

Hos Bolius kan du selv beregne hvad det koster at bruge en opvaskemaskine.

 

Kilde: Bolius

SÅ KOM KULDEN OG SNEEN, OG VI SLIPPER NOK IKKE FOR SNERYDNING I DE NÆSTE PAR MÅNEDER. SOM ALLE VED, ER DET VIGTIGT AT FÅ RYDDET DEN VÆK, INDEN NOGEN FALDER FORAN EJENDOMMEN, ELLER SKURENE/CARPORTENE I GÅRDEN KOLLAPSER PÅ GRUND AF STORE SNEDRIVER PÅ TAGET.

Reglerne er forskellige fra kommune til kommune, men grundkravene er de samme: ryd sne og gør det hurtigst muligt. En grundejer er erstatningsansvarlig for fald-/glideskader på dennes grund.

Overdragelse af snerydningen

Om I har en aftale med et firma eller en privatperson er underordnet. Der skal bare være styr på snerydningen. Overdrages forpligtelsen til en anden, følger det erstatningsretlige i sidste ende også med, hvis jeres forsikring ikke vil dække, men I skal som forening være opmærksom på dette:

Sker der fald- og glideskader på jeres ejendom, hvor I har ansvaret for snerydning, så har I det umiddelbare ansvar, og det vil være jeres forsikring, som eventuelle skader skal anmeldes til. Dette gælder også, selvom I har uddelegeret jeres snerydning til fx et viceværtfirma eller en beboer. Det skyldes, at I formelt har et opsynsansvar, når opgaven er uddelegeret.

Er du i tvivl kontakt jeres ejendomsadministrator hos Vest Administrationen.

SYNES DU OGSÅ DET ER SVÆRT AT HOLDE LEJLIGHEDEN VARM I VINTERPERIODEN?
LÆS HER HVAD DU SELV KAN GØRE FOR AT HOLDE PÅ VARMEN – 9 SIMPLE RÅD, SOM ER LIGE TIL AT GÅ TIL.

1. Træk gardiner og persienner for om aftenen. Når du trækker gardiner eller persienner for om aftenen, forhindrer du varmen i at ramme direkte ind i de (vanvittig) kolde vinduer og forsvinde direkte ud i ingenting.
Husk at trække fra om dagen, så (den meget sparsomme) sol kan bidrage med en smule varme i løbet af dagen.

2. Hold - så godt du kan - en nogenlunde ensartet temperatur i lejligheden. Du kan føle det som træk i lejligheden, hvis nogle rum/værelser er væsentlig køligere end andre. Desuden kan det skabe kondens og risiko for skimmelsvamp, hvis varmen trænger ind i de kolde rum.

3. Står din sofa foran radiatoren? Så er det første du skal gøre, at flytte sofaen væk fra radiatoren. Når din sofa - eller andre møbler - står foran radiatoren, giver radiatoren naturligvis væsentlig mindre varme i rum og værelser. Der bør altid være en afstand på min. 15-20 cm mellem radiator og sofa/møbel.

4. Det kan være en god idé at supplere med varme fra en el-radiator. Når temperaturen falder meget drastisk, kan det være svært at opretholde en god temperatur. Dérfor kan du evt. supplere med varme fra en el-radiator – vær dog opmærksom på hvor meget strøm radiatoren trækker. Nogle el-radiatorer er meget dyre at have kørende.

5. Vinteren er højsæson for tæpper, tykke sokker og varme hjemmesko. Hvis du fryser meget, når du er hjemme i lejligheden, er det altid fødderne du skal starte med at varme op – så er det nemmere at få varmen i resten af kroppen.

6. Luft ud oftere end du plejer, men mere kortvarigt. Når det er rigtig koldt udenfor og du lufter ud, skal det gå stærkt og det skal ikke tage mere end 2-3 minutter – normalt plejer man at sige, at der skal luftes ud 5-10 minutter af gangen – men ikke om vinteren. Luft i stedet for ud lidt flere gange i løbet af dagen og kun i de 2-3 minutter. Husk at slukke varmen imens du lufter ud – gør det evt. mens du børster tænder.

7. Hvis du har hasper på dine vinduer, skal de lukkes med begge – både oppe og nede. Tit og ofte glemmer eller undlader vi at sætte begge hasper på vinduet igen – men det resulterer altså i, at vinduet ikke slutter tæt og en del af varmen ryger ud gennem den øverste eller nederste del af vinduet.

8. Lav papir-testen og se om dine vinduer slutter tæt til karmen.
Du tester på følgende måde:
A - Åbn vinduet og sæt en papirstrimmel i klemme mellem vinduet og karmen, og luk så vinduet igen.
B - Træk strimlen ind mod dig selv.

Konklusion 1: Hvis strimlen yder meget modstand, og måske endda går i stykker, når du river, er vinduet ret tæt.
Konklusion 2: Smutter den derimod ud meget let, slutter dit vindue ikke tæt nok til karmen, og derved får du kulde og træk i din bolig.

9. Har du træk fra hoveddøren, altandøren eller andre steder i lejligheden, kan du lægge et tæppe foran, så trækken ikke længere kan komme ind. Men den bedste løsning er naturligvis at få det fixet. Du kan evt. overveje at få skiftet og monteret nye tætningslister - men det er et lidt større arbejde.

Lys forude for københavnernes altandrømme

Nye altaner i boligforeninger

Billede: Altanprojekt i København

”Jeg tror, at vi allesammen er blevet klogere,” udtalte Morten Kabell, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune i mandags til TV2 Lorry. Udtalelsen kom lige efter mødet i Miljø- og Teknikudvalget, hvor der blev opnået enighed om et nyt sæt regler for altaner og tagterrasser. Den stærkt kritiserede lysberegner, som var med i det oprindelige regelsæt, er taget ud.

De væsentligste ændringer
Blandt de mest markante ændringer i regelsættet er udeladelsen af værktøjet ”lysberegneren,” der skulle tilgodese lejligheden under en altan, der stod til at miste lys. Nu skal dem, der mister lys i stedet høres hver gang, der ansøges om en ny altan.

I stedet for lysberegneren træder reglen om en standardstørrelse på københavnske altaner i kraft. Der vil blive tale om en dybde på mellem 70-150 cm. Længden vil afhænge af vinduespartierne nedenunder, hvor badeværelsesvinduet ikke tæller med. Reglerne foreskriver, af arkitekttoniske hensyn, mindre altaner mod gaden end mod gården. Kilder: TV2 Lorrys netavis og udsendelse den 22. februar.

Links og artikler
TV2 Lorry udsendelse mandag den 22. februar kl. 19.30 indslag: Nye altanregler i København – igen
TV2 Lorry artikel: Københavns politikere er enige: Nye altan-regler på vej

Lyst til at gå i dybden
Se dagsordenen for mødet og læs hele regelsættet
København Kommunes Miljø- og Teknikudvalg, dagsorden fra mødet mandag den 22. februar.

Bilag 3: Reviderede retningslinjer for altaner og tagterrasser
Bilag 9: Illustrationer i henhold til standardstørrelser

 

Har du spørgsmål
Kontakt jeres ejendomsadministrator, hvis du har spørgsmål.

Oversigt over medarbejdere.

Husk at indberette renter fra jeres boligforenings fælleslån. Renteudgifter på jeres fælleslån bliver ikke automatisk indberettet til Skat. Det skal du selv huske. En forudsætning for fradragsret er, at fælleslånet er anvendt til finansiering af renoveringsaktiviteter som nyt tag, nye vinduer eller istandsættelse af kloak – eller vandledninger.

Renteudgifterne skal være fordelt på ejerne
For at du kan få fradrag for dine renteudgifter – SKAL gælden og renteudgifterne være fordelt ud blandt ejerne – gælden skal med andre ord være tilknyttet jer som enkelte personer. Vi har som administrationsselskab ikke adgang til jeres cpr-numre, så derfor vil det ikke være praktisk muligt for os at indberette renteudgiften til skattevæsenet. Men vi udarbejder et særskilt regnskab for jeres fælleslån, heri er renteudgifterne delt ud på hver enkelt ejer.

Fordelingstal klar ultimo januar/primo februar
Vores regnskabsafdeling arbejder i øjeblikket på højtryk med fordelingstallene. Vi regner med, at de vil blive sendt ud til jer sidst i januar eller i starten af februar. Tallene vil også komme til at ligge på jeres foreningshjemmeside.

Mere om valg af fælleslån
Fælleslån optaget af ejerforeningen er en meget almindelig måde at finansiere renoveringer i ejendommen på. Ved planlægning af større vedligeholdelsesarbejder skal ejerforeningens økonomiske forhold være afklaret, inden arbejdet sættes i gang. Hvis arbejdet ikke kan finansieres over fællesudgifterne, må foreningen enten opkræve et ekstrabeløb eller optage lån. Lån kan eksempelvis foregå ved, at den enkelte ejer optager et realkreditlån eller banklån, eller at ejerforeningen optager et fælleslån.

Optagelse af fælleslån kan normalt besluttes ved simpelt flertal på generalforsamlingen. Typisk er det banker, der yder fælleslån til ejerforeninger, og banken vil som sikkerhed for lånet kræve solidarisk hæftelse af ejerforeningens medlemmer. Hvert medlem har derefter mulighed for at opnå rentefradragsret i forhold til fordelingstal.

Kontakt jeres ejendomsadministrator
Er du i tvivl om, hvor meget du kan trække fra, er du altid velkommen til at kontakte jeres ejendomsadministrator.

Hos jeres ejendomsadministrator kan du også få rådgivning om finansieringsmuligheder til jeres næste byggeprojekt.
Oversigt over medarbejdere.

Få mere at vide på SKAT.dk
Årsopgørelsen er klar den 14. marts se forløbet.

 

Læs også artiklen

Fælleslån god løsning for ejerforeninger på www.ejerportal.dk

Regeringen indgik i november 2015 en bred aftale om en ny grøn aftale om BoligJobordningen. Ordningen fortsætter derfor i 2016-17, dog med justeringer, og har virkning fra den 1. januar 2016. Vi har tidligere omtalt den ‘nye’ BoligJobordning i vort nyhedsbrev fra oktober 2015.

Som ejer af en andelsbolig eller ejerlejlighed kan du opnå fradrag for lønomkostningerne til serviceydelser som for eksempel almindelig rengøring og havearbejde på op til 6.000 kr. årligt. Du opnår også fradrag for udgifter til grøn istandsættelse som for eksempel udskiftning af vinduesruder på op til 12.000 kr. årligt.

For andelshavere vil det være en forudsætning for at opnå fradrag, at arbejdet er udført på den del af boligen, som andelshaveren har individuel råderet over ifølge foreningens vedtægter, fx maling i hjemmet, rengøring mv.

Følg med her

Lovforslaget skal til første behandling i Folketinget den 19. januar 2016.

Kig på www.SKAT.dk tjek under Håndværkerfradrag(servicefradrag)

Læs også pressemeddelelsen fra Skatteministeriet

Se hele lovforslaget

NB! For 2015 gælder de tidligere regler for fradrag

Her er det muligt at trække lønomkostningen til for eksempel vvs arbejde og udskiftning af køkken fra i skat. Det vil ikke være muligt i 2016 med den nye mere ”grønne” profil, lovteksten har fået.

Se mere på www.bolius.dk, hvad du kan få fradrag for i 2015. På Bolius finder du også en smart beregner.

Få jeres eget domæne

 

Vidste du, at jeres forening kan få sit eget domænenavn helt gratis? Fordelene ved et eget domænenavn er, at foreningshjemmesiden bliver lettere at huske og finde for jeres beboere. Det er lettere at huske foreningensnavn.dk end foreningensnavn.vestadministrationen.dk

Sådan får I jeres eget domænenavn
Kontakt jeres ejendomsadministrator eller skriv til vores webudbyder, Prosedo, på support@prosedo.dk. De hjælper jer med registrering af navn, opsætning m.m..

Oversigt over medarbejdere.

 

Foreninger i Københavns Kommune kan få rengjort deres fortove via den såkaldte ”fortovsordning”. Men hvad indebærer ordningen? Vidste du for eksempel, at ordningen betyder, at I får rengjort jeres fortove 7 dage i ugen – én gang i døgnet. Men, at det er jeres pligt som grundejer selv at flytte og bortskaffe gamle cykler, og stå for renhold af blandt andet trapper og kælderhalse.

Det gør kommunen

 • Renhold af fortove 7 dage – én gang i døgnet
 • Fejer og samler affald op

Det står I selv for

 • Fjernelse af større affald fx cykler og byggeaffald
 • Flytte henstillede ting, der kan forhindre rengøring
 • Fjerne ukrudt og blade
 • Renhold af kælderhalse, lyskasser, nedløbsrør m.m.
 • At rydde sne og salte (der fejes ikke ved nysalting for ikke at feje saltet væk)

Tjek priser og hvilke gader der er med i ordningen på Københavns Kommunes hjemmeside. Her kan du også downloade pjecen ”Kommunens renhold af byens fortove”.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at tage fat i jeres ejendomsadministrator, hvis du ønsker en uddybning. Oversigt over medarbejdere

ER NØGLEN TIL DIN INDVENDIGE DØR BLEVET VÆK? MULIGHEDEN FOR AT FINDE EN NY ER MULIGVIS HER.

Mange kender det alt for godt! Nøglerne til de indvendige døre er blevet væk og du kan ikke låse ind til soveværelset eller badeværelset.

Fortvivl ikke, der er flere muligheder for at finde lige præcis den type nøgle, der passer i dine døre.

Vi har samlet en række bud på hvad du kan gøre for at finde frem til nøglerne, der passer til de mange forskellige typer af låse, der gennem tiderne er blevet sat på indvendige døre.

FLERE MULIGHEDER

De fleste lejligheder har indvendige døre af ældre datoer fra før 1970 og der er flere muligheder for, hvilken nøgletype der kan passe. Det kan f.eks. være , RexDanziger, Amca eller Københavnernøgler.

KØBENHAVNERNØGLEN OG REX NØGLEN

For Københavnernøgler og Rex nøgler findes der mange forskellige udgaver. Der er 35 forskellige Rex-nøgler (som enten går fra nr. 1-35 eller 100-135), hvor nummeret står på selve nøglen. På Københavnernøgler, er der ikke nummer på de 4 forskellige modeller, som findes. Det er dog muligt at måle sig frem til den rigtige nøgle, eller bestille de fire modeller, hvis du er i tvivl.

DANZIGER NØGLEN

Hvis nøglen til din gamle lås er en gammel Danziger-nøgle, kan du næsten altid afkode nøglen ved at kigge ind i nøglehullet. Her kan du sammenligne udskæringen med oversigten over de 64 Danziger-nøgleprofiler herunder. Når du finder den rigtige udskæring, kan du nemt og hurtigt bestille nøglen i dit byggemarkeder eller på webshops med låse.

 

 

Nogle gange, kan du på selve låsekassen se, hvilken nøgle der passer. Der vil være sat, et stempel ind på forsiden af låsekassen – så du skal ikke til at tage hele låsekassen ud af døren.

Du kan dog komme ud for, at nogle døre er importeret fra udlandet, hvilket gør det mere besværligt at skaffe den korrekte nøgle, da den højst sandsynligt ikke er tilgængelig på det danske marked. Det samme gælder for nøgler til meget gamle eller sjældne låse, hvor nøgletypen kan være taget af markedet.

DE NYERE DØRE HAR STANDARDNØGLER

Hvis du har en nyere dør mellem de forskellige rum i lejligheden, kan du ifølge webshoppen Billigsikring ud fra navnet på låsekassen, som regel finde den korrekte nøgle, da der i de nyere døre ikke er flere forskellige koder, men kun én standardnøgle pr. låsetype.

På Københavner-nøglen er det ikke muligt at aflæse noget nøglenummer – til gengæld findes der kun fire slags. Du kan måle dig frem eller bestille alle fire hjem og returnere de tre man ikke skal bruge.

Du kan også altid spørge i dit lokale byggemarked eller hos en låsesmed, om de kan hjælpe dig med, at finde frem til de rigtige nøgler.

Priser for REX, Danziger, Amca og Københavnernøgler er typisk omkring 50-60 kr. I nogle tilfælde kan standardnøgler kan fås ned til 10 kr. pr. stk.

Kilde: Bolius

Vi har fået de fleste spørgsmål om ejendomsadministration mange gange igennem de sidste mere end 30 år. Derfor har vi valgt at samle de mest relevante i en FAQ, så det er nemt for dig.

FAQ

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.