Hvor meget kan man trække fra skattefrit til bestyrelsen?

Skattefri godtgørelse kan gives.

Der kan gives en skattefri godtgørelse for bestyrelsesarbejdet i andelsboligforeninger og ejerboligforeninger som oftest frivilligt. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige ulønnede medhjælpere kan skattefrit blive godtgjort for deres udokumenterede udgifter til:

• Telefon og internet (maksimum kr. 2.400,- årligt) – se evt. § 3 i bekendtgørelsen
• Porto, møder, kontorartikler m.v. (maksimum kr. 1.450,- årligt) – se evt. § 4 i bekendtgørelsen

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefri godtgørelser.

Udbetales der godtgørelse, som overstiger beløbene, bliver alle udbetalte godtgørelser skattepligtige, og dermed vil reglerne om indeholdelse af SP-bidrag, arbejdsmarkedsbidrag og A-skat samt oplysningspligt være gældende. For at undgå dette kan foreningen i stedet godtgøre bestyrelsesmedlemmet efter bilagsdokumentation. Al udbetaling forudsætter dog, at der er taget beslutning herom på en generalforsamling.

LOVGIVNING OM SKATTEFRI GODTGØRELSE

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175250

 

« Tilbage til FAQ