Lovpligtige advokatoplysninger

Lovpligtige advokatoplysninger om ejendomsadministrationschef advokat Timmy Lund:

 

Beskikket som advokat i 2002 af Justitsministeriet i Danmark, og medlem af Det Danske Advokatsamfund, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33 96 97 98

 

Advokat Timmy Lund har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet i Vest Administrationens regi.

 

Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i TRYG, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. CVR-nr. 24260666, tlf. 70 11 2020 under police nr. 674 20.328.

 

Såfremt bistand ønskes, og advokat Timmy Lund påtager sig sagen, skal der indsendes billedlegitimation i form af kopi af pas eller kørekort samt adresselegitimation i form af sygesikringsbevis eller andet offentligt dokument, f.eks. ejendomsskattebillet el. lign. Dette lovpligtige krav er i overensstemmelse med reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask m.v. (Hvidvaskloven).

 

Advokat Timmy Lund er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder naturligvis de advokatetiske regler.

 

Dansk rets almindelige regler gælder i forhold til evt. tvister, ansvar, erstatning etc. Således anvendes der ikke særlige lovvalgs- eller værnetingsaftaler.

 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

Vest Administrationen A/S har cvr.nr. 25333969