BLIV KLOGERE ARTIKLER & TIPS

Hvad er bestyrelsens ansvarsområde?


AF Peter Lykkeby , ADM. Ejendomsadministrator
Bestyrelsesansvar tager afsæt i Selskabslovens § 115, der pålægger en bestyrelse at varetage den overordnede strategiske ledelse samt en forsvarlig organisering af virksomheden.

Content for pages

Se optagelse fra Vest Administrationens Bestyrelsesakademi: Bestyrelsesansvar

BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE BESKRIVES HER:

Bestyrelsesansvar tager afsæt i Selskabslovens § 115, der pålægger en bestyrelse at varetage den overordnede strategiske ledelse samt en forsvarlig organisering af virksomheden. Ansvaret er individuelt og gælder både handlinger og udeladelser, og du hæfter som bestyrelsesmedlem med hele din formue.

Det er dog yderst vanskeligt for en sagsøger at gennemføre et erstatningskrav mod dig som bestyrelsesmedlem, hvis du i en given situation har handlet ud fra, hvad en almindelig samvittighedsfuld person ville have gjort i situationen. Herudover har du mulighed for at flytte din risiko over på en forsikring og sikre dig, at jeres rådgivere og samarbejdspartnere har deres forsikringer på plads. Læs mere om bestyrelsesansvarsforsikring HER.

FOR EJERFORENINGER

Du finder jeres ansvarsområder som bestyrelse i ejerforeninger beskrevet i § 16 i jeres vedtægter: Normalvedtægten for ejerforeninger (2020), den findes i sin fulde version HER, der i dens ordlyd kan variere, men som udgangspunkt indeholder følgende:

  • 16. Bestyrelsens pligter Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af ejerforeningen og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig varetagelse af ejerforeningens anliggender, herunder:

1) Udarbejdelse af budget og regnskab over ejerforeningens udgifter og indtægter.

2) Overholdelse af god skik og orden i ejerforeningen.

3) Foretage kontrol med indbetaling af fællesudgifter.

4) Tegne sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring, kombineret grundejerforsikring og eventuelt bestyrelsesansvarsforsikring).

5) Renholdelse og snerydning af fælles arealer.

6) Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan. BEK nr 1738 af 29/11/2020 5

7) Fornyelse og vedligeholdelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

8) Søge konflikter efter husordenen løst ved ekstern mediation.

9) Varetage ejerforeningens interesser i forbindelse med eventuelle pligtige medlemskaber af andre foreninger eller laug, herunder grundejerforeninger, bydelsforeninger, vandlaug, gårdlaug eller lignende.

Stk. 3. Har bestyrelsen ikke antaget en administrator, vælger bestyrelsen en kasserer.

Stk. 4. Der tegnes bestyrelsesansvarsforsikring, medmindre et flertal på generalforsamlingen bestemmer andet.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger kan af enhver ejer i ejerforeningen, som afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Undtaget er beslutninger efter stk. 4.

FOR ANDELSFORENINGER

Bestyrelsesansvaret er ikke så eksplicit beskrevet i vedtægterne, men i udgangspunkt er ansvaret det samme som for ejerlejligheder, se ovenfor.

I PRAKSIS

Det betyder, at I agerer som ”generalforsamlingens fuldmægtige,” at I påtager jer at varetage drift og vedligeholdelse, aftaler med leverandører, husordenssager, tegning af forsikringer og løbende holder et vågent øje med, at økonomien og jeres budgetter overholdes. Det er også bestyrelsens ansvar at stå for en eventuel ansat ejendomsfunktionær/vicevært og tilse, at denne varetager de pålagte opgaver. For andelsboligforeninger er køb og salg af andelsboliger også en del af bestyrelsesansvarsopgaver. Oftest er denne opgave dog overdraget til foreningens administrator.

Når jeg ikke længere er i bestyrelsen?

Dit bestyrelsesansvar går tre år tilbage. Det vil sige, at du, selv om du er trådt ud af bestyrelsen, hæfter for de ting, du har været med til at beslutte i den tid, du sad i bestyrelsen.

Hvad med suppleanter?

Hvis de deltager i de beslutninger, der er blevet taget i bestyrelsen, kan de på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer ifaldes bestyrelsesansvar.

Kan jeg blive holdt ansvarlig for beslutninger, jeg har stemt imod?

Nej, bestyrelsesansvaret er som beskrevet tidligere individuelt, men det kræver, at der på bestyrelsesmøderne er ført et referat med stor præcision. Er det ikke ført til referat, at du har stemt imod en beslutning, kan det være vanskeligt at bevise.

Læs mere

Ret & Råd: Frivilligt bestyrelsesmedlem i foreninger.

Andelsboligforening.nu: Grænserne for bestyrelsens dispostioner og magt.

Se optagelse fra Vest Administrationens Bestyrelsesakademi: Bestyrelsesansvar

Kontakt jeres ejendomsadministrator

Har du spørgsmål vedr. Ansvarsområde? Kontakt jeres ejendomsadministrator på tlf. 3324 6126 eller email info@vestadm.com. Læs mere om Peter HER.

EJENDOMS- ADMINISTRATION

Leder du efter en professionel ejendomsadministrator? Vi har mere end 30 års erfaring med ejendomsadministration og byggestyring for andels- og ejerboligforeninger og gårdlaug.

KONTAKT OS

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os. Udfyld formularen og vores venlige og dygtige reception hjælper dig.

HOLD DIG OPDATERET

Her har du muligheden for at få værdifuld viden om ejendomsadministration af andels- og ejerboligforeninger. Vi vil hellere levere kvalitet end kvantitet til dig, så forvent ikke mere end 1-2 informationsemails om måneden.