På denne side har vi samlet priser på ejendomsadministration og gjort det nemt at få et overblik over ydelserne.

Vi vil gøre det nemt at være bestyrelse, og en af måderne er at hjælpe bestyrelsen med at få løst vanskelige spørgsmål på en professionel og sikker måde.

Det meste af den hjælp og vejledning vi giver, er omfattet af vore aftaler med de enkelte foreninger, mens noget af den hjælp vi giver, ligger ud over de indgåede aftaler.

For at skabe så megen tryghed som muligt i forhold til, hvad løsning af opgaver kan koste, kan I som forening finde vores honorarliste nedenfor – både hvad angår en egentlig aftale om administration og også hvad vore ekstra ydelser beløber sig til.

Bemærk at vi som fast punkt i vore administrationsaftaler specifikt anfører, at vi ikke kan opkræve noget ekstra honorar udover aftalen, hvis det ikke klart er aftalt med de enkelte foreninger.
Har du spørgsmål, så kontakt din administrator - Se medarbejdere her.


1. Ordinært honorar - gældende pr. 1. juli 2021

- alle priser er INKL. moms og i danske kroner.

Ydelse Grundhonorar Pris pr. enhed
 Økonomistyring inkl. foreningshjemmeside( *) 8.125,00 988,50
 Rådgivning og møder (**) 6.250,00 487,50
 Fordelingsregnskaber (*) 1.875,00 87,50
 Erhvervslejere 1.250,00 355,00
 Boliglejere 2.500,00 442,50
Der gives derudover rabat som følger:

  • 25% rabat af lejlighederne mellem 50-100 styk
  • 30% rabat af lejlighederne mellem 101-150 styk
  • 35% rabat af lejlighederne udover 151 styk

(*) Økonomistyring og fordelingsregnskaber: For et antal enheder på under 15, så betales der honorar i henhold til ovenstående som antallet af enheder var 15.
(**)Rådgivning: For et antal enheder på under 30, så betales der honorar i henhold til ovenstående som om antallet af enheder var 30.

Enhedshonoraret (pris pr. lej.) reguleres automatisk hvert år den 1. januar som følge af udviklingen i forbrugerprisindekset fra september til september som følger:

Aktuelt Indeks * (Basis-honorar ved Start Indeks)
Start Indeks

Ved reguleringen reguleres der til nærmeste hele kr.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ekstraordinært honorar - gældende pr. 1. juli 2021

Priser for for ejendomsadministration af Andelsboligforeninger

- Klik her og se ydelsesvejledning

Pris Forening Beboer Bemærkning
Dokumenter
Fremsendelse af materiale til valuar i forbindelse med valuarvurderinger, gennemgang af vurderingen. 4.375,00 X
Genudstedelse af af andelsbevis. 2.500,00 X
Oplysningsskema til GI. 0,00 se bemærk. X Efter medgået tid. Dog min. kr. 3.125,00
Udarbejdelse af oplysningsskema andelsbolig (andelsboligskema). 5.975,00 X
Dokumenter og tinglysning
Udarbejdelse af vedtægter, ændring af husorden m.v. 0,00 se bemærk. X Efter medgået tid
Lejekontrakter
Forhandling af lejebetingelser, erhverv. 0,00 se bemærk. X Efter medgået tid, max 62,50 % af forhøjelse
Udarbejdelse af fremlejeaftale bolig - typeformular A9. 3.500,00 X
Udarbejdelse af lejeaftaler (kælder, loft, P-plads mv.) 2.500,00 X
Udarbejdelse af lejekontrakt, bolig 3.500,00 X
Udarbejdelse af lejekontrak, erhverv 6.250,00 se bemærk. X (X) 12,50% af årslejen. Dog min. kr. 6.250,00
Udarbejdelse af tillæg/allonge til lejekontrakt, erhverv 3.500,00 se bemærk. X (X) Efter medgået tid. Dog min. kr. 3.500,00
Overdragelser
Afregning af panthavere pr. stk. 993,75 X
Afregning når salgsdokumenterne ikke udarbejdes af Vest Administrationen 5.625,00 X
Ekspeditionsgebyr for oplysning om andelens værdi 387,50 X
Ekspresudarbejdelse af salgsaftale 5.000,00 se bemærk. X Aftale skal udarbejdes på under to hverdage
Forespørgsel Andelsboligbogen, tingbogsoplysning 250,00 X
Handel der afbrydes/ikke gennemføres 2.500,00 X
Nøgletalsoplysningsskema i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber (Bilag 2) 1.875,00 X
Transport til ejendomsmægler for afregning af andel 993,75 X
Udarbejdelse af salgsaftale m. afregning 11.875,00 X
Udarbejdelse af salgsaftale u. afregning 5.625,00 X
Ændring af salgsaftale efter denne er udarbejdet og sendt 2.062,50 X
Åbning af klagesag for mangelindsigelser 3.125,00 X
Pant og låneoptagelse
Afgivelse af adkomsterklæring til beboer 2.400,00 X
Låneoptagelse/Omprioritering 4.375,00 se bemærk. X Grundhonorar udgør kr. 4.375,00 + -0.1875% af lånebeløb op til kr. 10 mio. -0.125% af lånebeløb op til kr. 20 mio. -0.0625% af lånebeløb op til kr. 40 mio. og -0.0375% af resten af lånebeløbet udover kr. 40 mio.
Regnskaber, forbrugsregnskaber m.v.
Korrektion af årsregnskab ved ændret andelsværdi/forkastet årsregnskab på generalforsamling 1.250,00 se bemærk. X jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning af december 2010 med senere ændringer.
Nøgletalsoplysningsskema i henhold til lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber (Bilag 1) 3.312,50 X
Opstilling af årsregnskab til revision (grundhonorar) 6.250,00 se bemærk. X + kr. 77,50 pr. enhed. Regnskab opstilles efter Erhverv- og Selskabsstyrelsens vejledning af december 2010 med senere ændringer.
Rykker og inkasso
Tvangssalg - eksklusion, herunder fogedforretning 3.125,00 se bemærk. X (X) kr. 3.125,00 (opstartshonorar) + kr. 1.750,00 pr. time
Ventelister
Oprettelse til ventelister pr. beboer 500,00 X
Årlig opdatering af venteliste pr. beboer 250,00 X

Priser for ejendomsadministration af Ejerforeninger og Gårdlaug

- Klik her og se ydelsesvejledning for Ejerforeninger og Gårdlaug

Pris Forening Beboer Bemærk.
Dokumenter
Udarbejdelse af oplysningsskema ejerbolig (ejerlejlighedsskema) 5.975,00 X
Dokumenter og tinglysning
Debitorskifte og evt. forhøjelse af pantebrev pr. dokument 2.500,00 X Derudover kommer tinglysningsafgift til staten pt. kr. 1.730,00 pr. påtegning samt 1,45% af en eventuel forhøjelse/etablering af ny hovedstol
Konvertering af digitalt dokument pr. dokument 500,00 X
Tinglysning af vedtægter, servitut- og pantstiftende 4.375,00 se bemærk X Efter medgået tid. Dog min. kr. 4.375,00. Derudover kommer tinglysningsafgift til staten på kr. 1.750,00 pr. påtegning samt 1,45% af eventuel forhøjelse/etablering af sikkerhed
Udarbejdelse af vedtægter, ændring af husorden m.v. 0,00 se bemærk. X Efter medgået tid
Pant og låneoptagelse
Administration af fælleslån pr. enhed 31,25 se bemærk. X Pr. opkrævning pr. enhed. Inkl. årlig restgældsopgørelse til brug for SKAT
Aflysning af ejerpantebrev 2.062,50 X
Indfrielse af fælleslån pr. ejer (ekskl. gebyr til bank) 2.500,00 X
Oprettelse af ejerpantebrev 3.500,00 X Derudover kommer tinglysningsafgift til staten på kr. 1.730,00 pr. ejerpantebrev samt 1,45% af hovedstolen
Oprettelse af fælleslån 0,00 se bemærk. X Efter medgået tid
Regnskaber, forbrugsregnskaber m.v.
Opstilling af årsregnskab til revision (grundhonorar) 5.000,00 se bemærk. X + kr. 77,50 pr. enhed
Rykker og inkasso
Ekspedition af dokumenter til advokat 1.250,00 X
Salg
Notering af ejerskifte 2.500,00 X

Timeafregning

Pris
Satser
Administrator, administratorassistent 1.375,00
Advokat, Direktion, Tinglysning 2.975,00
Advokatfuldmægtig 1.925,00
Byggesagsadministration, hvor fastprisaftale ikke indgås 2.612,50
Regnskab og bogføring 875,00
Trainee 600,00

Fælles for alle foreningstyper

Pris Forening Beboer Bemærk.
Andet
Bestilling af flytteaflæsning 387,50 X
Folkeregisteroplysning 250,00 X
Indbetaling på andre måder end Betalingsservice/Indbetalingskort 125,00 X
Udsendelse af ekstra giro-/FI-kort 100,00 X
Byggesagsadministration
Administration af byggesager 0,00 se bemærk. X Særlig aftale
Dokumenter
Administration af digital postkasse, årligt 812,50 X
Dokumenter til Domus Pro (foreningsdokumenter til banker og kreditinstitutter ifm. årlig kreditvurdering) 250,00 se bemærk. Betales af Domus Pro
Ejendomsmægleroplysninger ekspresudarbejdelse 2.500,00 X
Fotokopi pr. stk. farve 3,88 X
Fotokopi pr. stk. sort/hvid 2,25 X
Fremsendelse af dokumenter til banken iht. hvidvaskning mv. 387,50 X
Kuvert og kuvertering pr. stk. 4,06 X
Materiale til Energimærkning 0,00 se bemærk. X Efter medgået tid
Porto 0,00 se bemærk. X Efter medgået forbrug
Udarbejdelse af antennebudget og tilsvarende 0,00 se bemærk. X Efter medgået tid
Udarbejdelse af viceværtkontrakt 0,00 se bemærk. X Efter medgået tid
Udarbejdelse af ændringer til BBR-registret 0,00 se bemærk. X Efter medgået tid
Lønadministration
Etablering af lønadministration (oprettelsesudgift) 2.062,50 X
Omkostninger for behandling og udsendelse af lønseddel pr. stk. 150,00 X
Oprettelse af den nye ansatte udover den allerede ansatte 412,50 X
Årligt grundhonorar for lønadministration inkl. info til SKAT 1.937,50 X
Møder
Deltagelse i ekstraord. generalforsamlinger/ beboermøder m.v. 6.000,00 X Efter medgået tid. Dog min. kr. 6.000,00
Lokaler til generalforsamling 937,50 X
Pant og låneoptagelse
Optagelse af kassekredit samt bankskifte (ikke realkredit - se særskilt post) 1.500,00 X Efter medgået tid. Dog minimum kr. 1.500,00
Regnskaber, forbrugsregnskaber m.v.
Tilmelding til forsyningsselskab (el og gas), hvor tilmelding ikke er sket fra indflytters side. Gebyr betales af indflytter pr. tilmelding 625,00 X
Udarbejdelse af driftsbudget til den ordinære generalforsamling 0,00 se bemærk. X Gratis
Rykker og inkasso
Indgåelse og administration af afdragsordning 625,00 X
Rykkergebyrer 0,00 se bemærk. X Efter lovgivningen/vedtægterne