Ydelsesvejledning for andelsboligforeninger

 

Ø                   = Økonomistyring

R                   = Rådgivning og møder

F                   = Forbrugsregnskaber

BL                = Beboelseslejemål

EL                = Erhvervslejemål

T                   = Særligt honorar

 

Ydelsesvejledning for andelsboligforeningerØRFBLELT
Økonomistyring og regnskab
Opkrævning af boligafgift og andre betalinger.X
Udsendelse af påkrav (gebyr ifølge vedtægt eller boligaftale tilkommer administrator).X
Orienterer bestyrelsen om restancer, jf. pkt. V.3 eller særlig aftale.X
Overgivelse af sagen til juridisk assistance med henblik på udsættelse af andelshaveren, når bestyrelsen har truffet beslutning om eksklusion.XX
Alle faste betalinger afregnes efter fornøden kontrol.X
Andre betalinger, herunder reparationsudgifter o. lign., afregnes efter at være kontrolleret af bestyrelsen, eller hvem der i øvrigt måtte være bemyndiget hertil.X
Daglig bogføring af ind- og udbetalinger.X
Opbevaring af bilag i 5 år.X
Månedlig regnskab inkl. restanceliste til bestyrelsen.X
Udskrift af samtlige konti en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutning samt lejlighedsvis efter bestyrelsens ønske.X
Udskrift og afstemning af samtlige konti til andelsboligforeningens revisor med henblik på uarbejdelse af årsregnskab.X
Forbrugsregnskaber, antenne, vaskeri o. lign.
En gang årligt oversendes nødvendige oplysninger til målerfirma, der for andelsboligforeningens regning udarbejder regnskab.X
Forbrugsregnskab udsendes til andelshavere og lejere, og der foretages tilbagebetaling/efterbetaling.X
Regulering af acontobeløb.X
Bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger.X
I forhold til foreningens ansatte.
Udbetaling af løn til ansatte ved ejendommens drift. Andelsboligforeningen betaler gebyr til lønbehandling.X
Indberetning til skattevæsen, ATP og eventuelle andre pligtige indberetninger.X
Beboerkontakt.
Besvarelse af henvendelser fra andelshavere og lejere i det omfang disse ikke skal rettes til bestyrelsen eller til vicevært/varmemester.X
Behandling af klager fra og over andelshavere og lejere efter aftale med bestyrelsen.X
Kontakt med myndigheder m.fl.
Besvarelse af myndighedshenvendelser.X
Udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med sager i fogedret og boligret.XX
Andelsoverdragelse
Udarbejdelse af overdragelsesaftaler. Gebyr herfor tilkommer administrator og opkræves hos enten køber eller sælger i overensstemmelse med foreningens regler herom.X
Påtegning af andelsbevis.X
Modtagelse og afregning af overdragelsessummen.X
Vurdering og ekspedition af krav om garanti/ejererklæringer for lån til køb af andel.X
Øvrige opgaver
Udarbejdelse af budget for andelsboligforeningen, herunder forslag til regulering af boligafgift og antennebidrag.X
Behandling af skadesager vedrørende ejendommen og de enkelte lejligheder.X
Deltagelse i 1 årligt bestyrelsesmøde, herunder regnskabs- og budgetmøde, på administrators kontor inden for normal arbejdstid. Ved deltagelse i bestyrelsesmøder andre steder eller udenfor normal arbejdstid debiteres et yderligere honorar.X
Løbende mundtlig rådgivning til bestyrelsen i forbindelse med de af aftalen omfattende ydelser.X
Indkaldelse til genralforsamling i samarbejde med bestyrelsen.X
Deltagelse i generalforsamlingen.X
Fremlæggelse af regnskab og budget, hvis revisor ikke deltager i generalforsamlingen.X
Udarbejdelse af vedligeholdelsesbudgetter på baggrund af tekniske tilstandsrapporter.X
Administration af fremlejekontrakter.X
Administration af ventelister.X
I forhold til lejere
Opkrævning af leje og andre betalinger.XX
Udsendelse af lejepåkrav (påkravsgebyr ifølge lejeloven eller kontrakten tilkommer administrator).XX
Ophævelse af boliglejemål ved mangelnde betaling, medmindre andet er aftalt.XXX
Overgivelse af sagen til juridisk assistance med henblik på udsættelse af lejeren, når bestyrelsen har truffet beslutning om udsættelse.XXX
Beregning og evt. varsling af omkostningsbestemt leje én gang årligt, sædvanligvis i september måned.XX
Hvis en beregning af omkostningsbestemt leje i september måned ikke giver anledning til varsling af omkostningsbestemt leje, foretages i stedet varsling af øgede hensættelser til vedligeholdelse, beboelsesprocent m.v..XX
Beregning og varsling af regulering i ejendommens skatter og afgifter inden udgangen af maj med tilbagevirkende kraft fra 1. januar samme år.XX
Beregning og opkrævning af aftalte lejestigninger.XX
Kontrol med frister for varsling af lejeforhøjelse efter “det lejedes værdi” og varsling efter aftale med bestyrelsen.X
Antennebudget og evt. -varsling én gang årligt (den lovlige administrationsudgift hertil tilkommer administrator).XX
Regnskab og pligtige meddelelser vedrørende vedligeholdelseskonto.X
Behandling af henvendelser vedrørende for indvendig vedligeholdelse.X
Løbende kontakt med beboerrepræsentation.X
Deltagelse i ét årligt beboermøde.X
Lovpligtige indberetninger, herunder til GI.X
Huslejenævns- og ankenævnssager vedrørende omkostningsbestemt leje.X
Modtagelse og bekræftelse af opsigelser samt orientering herom til bestyrelsen.XX
Indkaldelse til flyttesyn, der foretages af vicevært, eller af den andelsboligforeningen i øvrigt udpeger dertil.X
Foreløbig og endelig afregning overfor fraflytter.XX