Ydelsesvejledning for ejerboligforeninger

 

Ø = Økonomistyring

R = Rådgivning og møder

F = Forbrugsregnskaber

T = Særligt honorar

 

Ydelsesvejledning for ejerboligforeningerØRFT
Økonomistyring og regnskab
Opkrævning af fællesudgifter og andre betalinger.X
Udsendelse af påkrav (gebyr ifølge vedtægt eller boligaftale tilkommer administrator).X
Orienterer bestyrelsen om restancer, jf. pkt. V.3 eller særlig aftale.X
Overgivelse af sagen til juridisk assistance med henblik på udsættelse af ejeren, når bestyrelsen har truffet beslutning om eksklusion.XX
Alle faste betalinger afregnes efter fornøden kontrol.X
Andre betalinger, herunder reparationsudgifter o. lign., afregnes efter at være kontrolleret af bestyrelsen, eller hvem der i øvrigt måtte være bemyndiget hertil.X
Daglig bogføring af ind- og udbetalinger.X
Opbevaring af bilag i 5 år.X
Månedlig regnskab inkl. restanceliste til bestyrelsen.X
Udskrift af samtlige konti en gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutning samt lejlighedsvis efter bestyrelsens ønske.X
Udskrift og afstemning af samtlige konti til ejerboligforeningens revisor med henblik på uarbejdelse af årsregnskab.X
Ejerskifter
Besvarelse af henvendelser fra ejendomsmægler eller andre (gebyr herfor tilkommer administrator). Gebyr opkræves hos ejendomsmægler.X
Registrerer ejerskifte og kontrollerer at sikkerhed stilles i overensstemmelse med foreningens vedtægter, herunder at eventuelle håndpantsætningserklæringer er i orden (gebyr herfor tilkommer administrator). Gebyr opkræves hos køber.X
Forbrugsregnskaber, antenne, vaskeri o. lign.
En gang årligt oversendes nødvendige oplysninger til målerfirma, der for ejerboligforeningens regning udarbejder regnskab.X
Forbrugsregnskab udsendes til ejere, og der foretages tilbagebetaling/efterbetaling.X
Regulering af acontobeløb.X
Bestilling af måleraflæsning i forbindelse med fraflytninger.X
I forhold til foreningens ansatte
Udbetaling af løn til ansatte ved ejendommens drift. Ejerboligforeningen betaler gebyr til lønbehandling.X
Indberetning til skattevæsen, ATP og eventuelle andre pligtige indberetninger.X
Beboerkontakt
Besvarelse af henvendelser fra ejere i det omfang disse ikke skal rettes til bestyrelsen eller til vicevært/varmemester.X
Behandling af klager fra og over ejere efter aftale med bestyrelsen.X
Kontakt med myndigheder m.fl.
Besvarelse af myndighedshenvendelser.X
Udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med sager overfor ejerboligforeningen.XX
Øvrige opgaver
Udarbejdelse af budget for ejerboligforeningen, herunder forslag til regulering af fællesudgifter m.v.X
Behandling af skadesager vedrørende ejendommen og de enkelte lejligheder.X
Deltagelse i 1 årligt bestyrelsesmøde, herunder regnskabs- og budgetmøde, på administrators kontor inden for normal arbejdstid. Ved deltagelse i bestyrelsesmøder andre steder eller udenfor normal arbejdstid debiteres et yderligere honorar.X
Løbende mundtlig rådgivning til bestyrelsen i forbindelse med de af aftalen omfattende ydelser.X
Indkaldelse til genralforsamling i samarbejde med bestyrelsen.X
Deltagelse i generalforsamlingen.X
Fremlæggelse af regnskab og budget, hvis revisor ikke deltager i generalforsamlingen.X
Udarbejdelse af vedligeholdelsesbudgetter på baggrund af tekniske tilstandsrapporter.X